Статистика

Сипаттама: Бұқаралық әлеуметтік-экономикалық құбылыстарды зерттейді, олардың даму заңдылықтарын, өзара байланысы мен өзара қарым-қатынасын анықтайды, бұл үшін статистикалық бақылау, статистикалық мәліметтер мен деректерді топтастыру, абсолюттік, салыстырмалы және орташа шамалар, іріктеп бақылау, динамика қатарлары мен индекстер зерттеледі.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Әлеуметтік-экономикалық құбылыстар мен процестердің үрдістері мен заңдылықтарын зерттеу үшін статистикалық ақпаратты жинаудың, өңдеудің, қорытудың және талдаудың қазіргі заманғы әдістері кешенін меңгерген мамандарды даярлау.
Міндет
 • ел, өңір, қала, кәсіпорын және т. б. деңгейінде әлеуметтік-экономикалық дамуды сипаттайтын статистикалық көрсеткіштер жүйесін зерделеу.;
 • маңызды әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді есептеу әдістемесімен танысу;
 • қоғамдық өмірдің құбылыстары мен процестерін зерттеу үшін статистикалық талдау әдістерін қолдану.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • экономиканың түрлі салаларын зерттеу кезінде статистикалық талдаудың негізгі әдістерін жүйелі түсінуді көрсету;
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • статистикалық әдістерді қолдану арқылы нақты экономикалық және басқару жағдайларын талд
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • өзінің кәсіби ұсыныстары мен дағдылары негізінде алынған туынды статистикалық көрсеткіштерді түсінд
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • коммуникативтік міндеттерді шешу үшін заманауи техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды қолдану;
 • кәсіби қарым-қатынас және мәдениетаралық коммуникация дағдысының болуы;
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • ел, өңір, қала, кәсіпорын және т. б. деңгейінде болып жатқан әлеуметтік-экономикалық үдерістерді сыни талдау, бағалау және синтездеу.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Статистиканың міндеттері және оны ұйымдастыру. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік статистика органдары.
 • Статистикалық бақылау. Статистикалық бақылауды ұйымдастыру. Статистикалық бақылаудың бағдарламалық-әдіснамалық және ұйымдастырушылық мәселелері. Статистикалық бақылаудың формалары, түрлері және тәсілдері. Статистикалық бақылау қателері.
 • Статистикалық деректерді жинақтау және топтастыру. Статистикалық материалды жинақтау және топтау туралы түсінік. Топтау аралығы. Үлестірудің статистикалық қатарлары және статистикалық кестелер.
 • Абсолюттік шамалар. Статистикадағы белгілердің жіктелуі. Абсолюттік шамалар және олардың әлеуметтік-экономикалық зерттеулердегі маңызы.
 • Салыстырмалы шамалар және олардың мәні. Салыстырмалы шамалардың түрлері және оларды білдіру формалары.
 • Орташа шамалар: дәрежелік. Орташа шамалардың рөлі мен маңызы. Дәрежелік орта шамалардың түрлері және оларды есептеу тәртібі
 • Орташа шамалар: құрылымдық. Дискретті және аралық қатардағы сән мен медианы есептеу тәртібі.Квартилдер, децилдер, перцентилдер.
 • Вариация көрсеткіштері және оларды есептеу тәсілдері. Абсолюттік көрсеткіштер. Вариацияның салыстырмалы көрсеткіштері.
 • Дисперсиялық талдау элементтері. Дисперсиялардың түрлері және дисперсияларды қосу ережесі.
 • Іріктеп бақылау. Таңдамалы бақылау туралы түсінік және оның теориялық негіздері. Таңдау түрлері, іріктеу тәсілдері және іріктеп бақылау қателіктері.
 • Корреляциялық байланыс және оны статистикалық зерттеу. Өзара байланысты зерттеудің статистикалық әдістері. Жұптық регрессиясы және корреляция. Жұптық регрессиясы мен корреляцияның сызықтық үлгісі.
 • Динамика қатарлары. Динамика қатары және олардың түрлері. Динамикалық қатарлар деңгейінің өзгеру көрсеткіштері.
 • Динамикалық қатарды өңдеу тәсілдері. Трендтерді анықтаудың және экономикалық процестердің дамуын болжаудың статистикалық әдістері.
 • Индекстер және оларды экономикалық-статистикалық зерттеулерде қолдану. Индекстер, олардың жалпы сипаттамасы және қолдану аясы. Жеке индекстер. Индекстердің жиынтық нысаны
 • Орташа шамалардың индекстері. Орташа индекстер және олардың түрлері, есептеу тәртібі. Сапалық көрсеткіштердің агрегаттық индекстері: ауыспалы және тұрақты құрамдар, құрылымдық қозғалыстар, олардың өзара байланысы.
Негізгі әдебиет
 • Иматаева А. Е. Статистика: учеб. пособие для экономических специальностей /А. Е. Иматаева. - 2016. - 135 с.
 • Кабдулшарипова А. М. Статистика: курс лекций /А. М. Кабдулшарипова. - 2011. - 105 с.
 • Елисеева И.И. Статистика: [углубленный курс]: учебник для бакалавров /И.И. Елисеева и др. – Москва: Юрайт: ИД Юрайт. - 2011 – 565 с.
 • Гореева Н.М. Статистика в схемах и таблицах /Москва: Эксмо. - 2017 – 414 с.
 • Зинченко А.П. Статистика: учебник /А.П. Зинченко. – Москва: Колос С. - 2013.- 566 с.
 • Статистика: учебник /Под. ред. В.Г. Ионина. – Москва: ИНФРА-М. - 2015. – 400 с.
Қосымша әдебиеттер
 • Закон Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 257-IV «О государственной статистике» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.04.2019 г.)
 • Практикум по теории статистики: Учебное пособие /Под ред. Шмойловой Р.А. – М.: Финансы и статистика. - 2016. - 372 с.
 • Ниворожкина Л.И. Статистика: учебник для бакалавров: учебник /Москва: Дашков и К: Наука и спектр. - 2013. – 415 с.
 • Авров А.П., Аврова Ю.А. Общая теория статистики: Алматы. - 2009 г.- 258 с.