Силикат бетондарды өндіру технологиясы

Сипаттама: Магистрант силикатты бетон қоспалары мен бетондарды алу технологиясы мен қасиеттерін зерттейді. Бетонның түрлі түрлерінің құрамдарын жобалауды, жергілікті шикізат ресурстарын, сондай-ақ бетон өндірісінде техногенді қалдықтарды кешенді пайдалануды үйренеді. Силикатты бетондардың жаңа түрлері, модификаторлар, бетонның коррозиясы және онымен күресу әдістері туралы, силикатты бетондардың қазіргі жағдайы мен даму үрдістері туралы біледі. Материалдар. . Өндірісті бақылау.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Автоклавты силикат бетонның классификациясын, бұйымдардың номенклатурасын, материалдарды, автоклавтық өңдеуде болатын үрдістерді, бетон қасиеттерін, технологиясын білу. Құрылыста силикатты бұйымдарды қолдана білу.
Міндет
 • Пәннің мазмұны магистрдің танымын жетілдіру бағытына, кәсіби тапсырмаларды шешуге және дамытуға арналған.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Кең ойлы және мәдениетті, жоғары білімді жеке тұлғаны құрауда, жалпы ғылыми пәндердің облысында тереңірек білу. Материалтану облысында жаңалықтарды білу, және техникалық жүйе мен құрылымды құрғанда оларды қолдана білу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Қазіргі заманғы техниканы қолдана білу, кәсіби істе ақпараттық технологияларды қолдана білу. Ғылыми-зерттеу және педагогикалық іс кезінде болатын мәселелерді шешуді үйрену, зерттеудің қажетті әдістерін таңдау, жаңа әдістерді жасау.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Жалпы ғылыми әдістемені қолдана білу, ҒЗЖ жүргізудің технологиясын және оның нәтижелерін ғылыми өнімнің түрлі формаларында рәсімдей білу. Нәтижелерді өңдеп, бар әдебиеттерді қолдана отырып сараптау, қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдана отырып библиографиялық жұмысты жүргізу, жүргізілген жұмыстың нәтижесін есеп, мақала ретінде талаптарға сай рәсімдеу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Тәжірибелік білім мен дағдылар жүйесін білу, психофизикалық қабілеттерін белсендіру, денсаулығын сақтау. Педагогмкалық істің дағдыларын білу, ғылыми-зерттеу және педагогикалық істі орындауда шет тілдерін көлемді қолдана білу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Күнделікті қажетті кәсіби істің және докторантурада оқу жалғастыру үшін жаңа білім дағдыларын білу. Ұйымдастыру, жоспарлау, ғылыми және педагогикалық істің барлық түрлерін жүргізудегі сұрақтарда, құрылыс материалдарын өндірудегі педагогикалық және ғылыми аспектілерінде тиянақты болу
Негізгі әдебиет
 • Саталкин А.В.Технология силикатных бетонов.
 • Баженов Ю.М. Технология бетона, строительных изделий и конструкций.
 • Бутт Ю.М., Куатбаев К.К. Долговечность автоклавных силикатных бетонов.
 • Родин А.Н. Вяжущие и бетоны на основе гамма - двухкальциевого силиката.