Аспап жасаудың есептерiн динамикалық бағдарламалау

Сипаттама: Динамикалық C ++ бағдарламаларын қарастырады. Білгіштер көрсеткішті айнымалыларға, массивтерге, жолдарға және сынып нысандарына қолдануға беріледі. Қазіргі заманғы STL кітапханасы контейнерлерді қоса алғанда қарастырылады: вектор, жол, кезек, стек, динамикалық массив. Visual Studio 2010 бағдарламасында динамикалық бағдарламаларды қолдана отырып, бағдарламаларды жасау мысалдары қарастырылады.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • заманауи жоғарыөндірістік есептеу жүйесі үшін эффектті параллель программаны күру тэжірибе жинауға арналған пэн жэне де программаны оңтайландыруға арналған тәсілдермен танысу
Міндет
  • - архитектураның негізгі түсінігінің параллель есептеу жүйесімен студеиттерді таныстыру;
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Автаматтандырудағы технологиялық үдерістердің мақсаты мен тапсырмалары; Электронды құрылғылардың жұмыс істеу принциптері.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Негізгі мінездемелерді жэне электронды құрылғылар мен микросхемалардың параметрлерін анықтай алу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Электронды құрылғылардың жұмыс істеу принциптерінің сипаттамасын алу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Автаматтандырудағы технологиялық үдерістердің мақсаты мен тапсырмалары;
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • әр түрлі қолдану аспектілері туралы негізгі үғымдарды білу;
Негізгі әдебиет
  • Бажанов С.Е., Кутепов В.П., Шестаков Д.А. Язык функционального параллельного программирования и его реализация на кластерных системах. Теория и системы управления. М: Изд-во РАН. Программирование, 2005, №6. Антонов А. С. Параллельное программирование с использованием технологии MPI: Учебное пособие -М: Изд-во МГУ, 2004. 71 с. Richard М. Stallman и Roland McGrath. GNU Make. Программа управления компи¬ляцией. Апрель 2000, перевод (С) Владимир Игнатов, 2000. (http://www.gnu.org/software/make/manual/)