Жоғары мектеп педагогикасы

Сипаттама: Педагогикалық теория мен педагогикалық шеберлік негіздері, жоғары оқу орындарында оқытуға арналған оқу процесін басқару, педагогиканың негізгі категориялары туралы түсінік, гуманитарлық ғылымдар жүйесіндегі және оқытушының практикалық жұмысындағы жоғары білім педагогикасының орны, рөлі мен маңызы, қазіргі педагогиканың негізгі әдістері мен әдіснамасы жоғары білім берудің педагогикалық мәселелерін шешудің тәсілдері.

Кредиттер саны: 3

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Тыңдаушыларда ЖОО педагогикалық үрдісінің ғылыми-әдіснамалық көзқарас қалыптастыру және педагогикалық оқытушылық шеберліктің негіздері туралы білім беру
Міндет
  • Болашақ оқытушының өзінің кәсіби қызметіне, өзінің жұмыс объектісіне кешенді көзқарасын қалыптастыру - тұтас педагогикалық процесс. Тыңдаушылардың ғылыми дүниетанымын қалыптастыру, тыңдаушылардың тарихи және қазіргі заманғы қарым-қатынасы туралы базалық әдіснамалық ережелерді меңгеруі және түсінуі; 3 Магистранттардың педагогикалық іскерліктерін қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Білім алушыларда ЖОО педагогикалық үрдісі туралы білім жүйесін қалыптасады
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • -ЖОО-да педагогикалық үрдісті ұйымдастыру тәсілдері туралы негізгі білім мен түсініктерді қолдана алады; - педагогикалық үрдістің тәрбиелік принциптері мен заңдылықтарына сәйкес оқу-тәрбие жұмысын, педагогикалық үрдістің тәрбиелік механизмдерін жүзеге асыра алады; - оқу-тәрбие процесінің негізгі сипаттамалары (өзгермелі) бойынша диагностикасын жүзеге асыра алады және оның одан әрі дамуын болжайды.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • - Педагогикалық қызметті жоспарлау, ұйымдастыру формалары мен әдістерін меңгереді, - Оқу-тәрбие міндеттері туралы, осы міндеттерге сәйкес қызмет түрлерін, формалары мен әдістерін таңдай алады және қолданады; - Білім беру және тәрбиелеу үдерісіне өзіндік көзқарасы қалыптасады.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Педагогикалық үрдістің барлық мүшелерімен тиімді өзараәрекет жасау қабілетілігі
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Педагогика ғылымының іргелі және жаңа жетістіктерін кәсіби қызметте қолдану қабілеті
Дәріс сабақтарының тақырыптары
  • Тақырып 1. Қазіргі мәдениет контекстіндегі білім беру жүйесі. Педагогика ғылым ретінде. Тақырып 2. Жоғары білімнің қалыптасу тарихы және болашақта оның даму тенденциялары. Тақырып 3. Жоғары білім тарихы және болашақта оның даму тенденциялары. Жоғары білім берудің заманауи парадигмасы Тақырып 4. Жоғары білім теориясы 5 тақырып. Жоғары білім беру жүйесі және оның ерекшелігі. Қазақстандағы жоғары білім 6 тақырып. Жоғары білім мазмұны: теория және практика Тақырып 7. Оқытудың дәстүрлі және инновациялық түрлері мен әдістері Тақырып 8. Оқу үдерісін ұйымдастыру формалары Тақырып 9. ЖОО-ның оқу кітабы ЖОО-ның білім беру процесіндегі ақпараттық қарым-қатынас тәсілі ретінде Тақырып 10. Оқу үдерісін оңтайландыру Тақырып 11. Студенттердің өзіндік жұмысы. Тақырып 12. Оқыту нәтижелерін бағалау Тақырып 13. Жоғары оқу орнындағы оқу үдерісі. Жоғары білім беру жүйесіндегі Куратор Тақырып 14. Жоғары мектеп оқытушыларының педагогикалық шеберлігі Оқушылардың сабақтан тыс іс-әрекетін ұйымдастырудың түрлері мен формалары. Студенттің азаматтық ұстанымы мен жауапкершілігін белсендіру.
Негізгі әдебиет
  • 1 Абдыманапов С.А., Нефедова Л.В., Ахметкаримова Г.С., Соколова М.Г. Тесты: теория и практика.- Астана, 2001.- 194 с. 2 Гузеев В.В. Педагогическая техника в контексте образовательной технологии. М. :Народное образование,2001.128с. 3 Pedagogy and Student Services for Institutional Transformation is funded by the U.S. Department of Education, Office of Postsecondary Education. 4 Pedagogic Approaches to Using Technology for Learning 5 Literature Review Graham Attwell and Jenny Hughes (Pontydysgu) for Lifelong Learning UK September 2010 6 Pedagogy, Curriculum, Teaching Practices and Teacher Education in Developing Countries December 2013 7 Pedagogy & Psychology. Theory and practice International scientific journal, № 2 (4), 2016 8 Джусубалиева Д., Мынбаев А. Закономерности образовательного пространства и информационное общество// Высшая школа Казахстана, 2000, №1, с.52-59. 9 Каймулдина А. Гуманитаризация технического образования// Высшая школа Казахстана,2000, №1, с. 78-74. 10 Ксензова Г.Ю. Оценочная деятельность учителя.- М., 2000.- 121 с. 11 Психология воспитания: Пособие для методистов дошкольного и начального школьного образования, преподавателей, психологов/ Под ред. В.А.Петровского.- М.: Аспект Пресс, 2005.- 152 с. 12 Пустовит В.В. и др. Новые формы организации вузовской лекции. М., 2008. 52 с. (НИИВШ).