АЖЖ электронды аспатың құрылысы

Сипаттама: Бұл пәнді меңгеру магистратурадағы сәйкес мамандық бойынша іргелі білімді қалыптастыру үшін қажет. Пәнде CAD ұйымдастыру, компьютерлік жобалау әдістері, математикалық модельдер, бағдарламалық қамтамасыз ету және т.б. принциптерін жүйеледі электрондық құралдарды жобалау кезінде пайдаланылатын техникалық құралдар құрылғылар.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Компьютерлік және математикалық үлгілеуге негізделген жүйелік техникалық жобалаудың негізгі әдістерін меңгеру; студенттердің автоматтандыру жүйесінің теориялық негіздерін игерту;
Міндет
  • САПР технологииялық үдерістерінің жіктелуін меңгеру (ТҮ) және ТҮ байланысты бұйымдарды дайындау үшін комплексті тапсырмаларды орындау;
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Компьютерлік және математикалық үлгілеуге негізделген жүйелік техникалық жобалаудың негізгі әдістерін меңгеру; студенттердің электронды құрылғылар мен аспаптарды өңдеу кезінде пайдаланылатын автоматтандыру жүйесінің жобалау (САПР) теориялық негіздерін игерту; САПР көмегімен күрделі техникалық жүйелерді жобалау кезіндегі инженерлік тапсырмаларды орындау кезінде білім игеру.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Өндірісте кең етек алатын және жүйелердің жеке сыныптарын ұсынатын САПР ТҮ қатарын тәжірибелік меңгеру.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • САПР ТҮ функционалды жүйелерінің сипаттамалары, олардың құрылу әдісін меңгеру;
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • САПР ТҮ жетілдіруінің негізгі бағыттарымен және келешегімен, құрылғыларымен, құралдарымен танысу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Кешенді жобалау кезіндегі техникалық жүйелік ықпалының дағдыларын жетілдіру.
Негізгі әдебиет
  • Алик Р.А., В.И. Бородянский и др. САПР изделий и технологических процессов в машиностроении. – СПб.: Питер, 2008. – 315с.: ил. 2 Ануфриев И.Е., Смирнов А.Б., Смирнова Е.Н. MATLAB 7.–СПБ.:–БХВ-Петербург, 2005. –1104с.:ил. ISBN 5-94157-494-0 Головицына М.В Математическое обеспечение конструкторского и технологического проектирования с применением САПР.– М.: Изд-во ВЗПИ, 2005. – 214с.