Білім беру бағдарламасы

Толығырақ
Код – Мамандық 7M04105 - Индустриальный менеджмент
Білім беру бағдарламасының мақсаты

Өндіріспен байланысты техникалық және коммерциялық міндеттерді кешенді шешуге қабілетті мамандарды даярлау. Сонымен қатар, түрлі кәсіби құзыреттерді бір мезгілде пайдалану техникалық шешімдер сапасының жоғары деңгейін қамтамасыз ете алады.

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

- кәсіпорынның стратегиялық даму жоспарларын әзірлеу және іске асыру;
- тиімді жобаларды іске асыруға бағытталған басқарушылық шешімдерді әзірлеу;
- кәсіпорын қызметінде бизнес-процестерді автоматтандыру үшін басқару жүйесін әзірлеу.
Кәсіби қызмет объектісі:

Мемлекеттік басқару органдары әртүрлі меншік нысанындағы ұйымдар, қызмет салалары, ұйымдық-құқықтық нысандағы ұйымдар, оқу орындары мен ғылыми-зерттеу институттары мен инновациялық жобаларды әзірлеуді жүзеге асыратын ұйымдар.
Кәсіби қызмет түрлері:

- ұйымдастырушылық-басқарушылық қызмет;
- маркетингтік қызмет;
- ақпараттық-аналитикалық;
- инновациялық;
- жобалау-зерттеу қызметі;
- ғылыми-зерттеу қызметі.
Кәсіби қызметінің функциялары:

- өндірісті және басқаруды дамытудың негізгі бағыттарын жоспарлау;
- басқару мақсаттары мен міндеттерін анықтау, олардың тиімділігі;
- өндірістік объектінің құрылымын және басқару құрылымын қалыптастыру, өндірістік аппаратты оңтайлы құру;
- өндірістің техникасы мен технологиясын жетілдіру;
- қызметкерлерді ынталандыру, олардың еңбегін жандандыру.
Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Менеджмент, ұйымдастыру-басқару, экономикалық, әлеуметтік - психологиялық дайындық саласында білімді меңгеруге қабілетті. Қарым-қатынас және көзқарасты келісу тәсілдерін меңгеру, қазіргі заманғы бағдарламалық өнімдерді кәсіби қызметте, ғылыми және практикалық жұмыста қолдануға қабілетті; кәсіби тақырыптарға қазақ, орыс және шет тілдерінде сөйлеуге қабілетті.
Жаңа жағдайларда зерттеу ғылыми есептерін шешу үшін әр түрлі пәндер шеңберінде алынған білімді қолдану.
2. Салықтық және қаржылық есептілік деректерін талдау және алынған мәліметтерді басқару шешімдерін қабылдау үшін пайдалану қабілеті. Қаржы менеджментінің теориясы мен практикасы туралы білімдерді меңгеру; нарық жағдайында жоспарлауды тиімді жүзеге асыра білу; ұлттық экономиканың даму болжамдарын есептеу мүмкіндігі болу.
Қажетті мәліметтерді жинау, оларды талдау және кәсіби пікір қалыптастыру үшін ақпараттық шолу мен талдамалық есепті дайындау.
3. Азаматтық қоғам мен азаматтық құқықты дамыту үшін жоспарланған нәтиже мен жұмсалатын ресурстардың арақатынасын бағалау қабілеті. Персоналды басқару үшін құқықтық негіздер мен еңбек заңнамасы туралы түсінікке ие болу, әртүрлі меншік нысанындағы кәсіпорындардың қызметін ұйымдастыруды білу.
4. Кәсіби қызметтің басымдықтарын анықтау, басқарушылық шешімдерді тиімді орындау. Өз бизнесін құру және оны басқару негіздерін білу, тауарлар мен қызметтерді табысты іске асыру үшін маркетингтік қызметтің негіздерін меңгеру.
Жаңа өнімді жасау және жылжыту үшін креативті ойлауға ие болу, проблемаларды шешу бойынша маркетингтік зерттеулер жүргізу.
5. Кәсіпорынның өзіндік ерекшеліктері мен нақты қызмет жағдайларын ескере отырып, басқарудың және ұйымдастырудың тиімді нысандарын таңдай білудегі құзыреттілік. Ақпаратты сын тұрғысынан бағалай білу, жинақталған тәжірибені асыра бағалай білу және ақпаратты жинақтау негізінде конструктивті шешім қабылдау; сыни ойлау қабілеті.
Мотивацияны жүзеге асыру, персоналды іріктеуді бағалауды жүргізу, командада жұмыс істеу қабілеті.
6. Теңгерімді басқару шешімдерін дайындау мақсатында компаниялардың функционалдық стратегиялары арасындағы өзара байланысты талдауға қабілетті. Инновациялық жобалардың бизнес-жоспарларын құрастыра білу кәсіпорынды басқару стратегиясының экономикалық негіздемесін және оның бәсекеге қабілеттілігін арттыруды есептеуді жүргізу.
Модульдік оқу жоспары
Базалық пәндер Кәсіптік пәндер Қосымша оқу түрлері