Білім беру бағдарламасы

Толығырақ
Код – Мамандық 7M04108 - Финансовый аналитик
Білім беру бағдарламасының мақсаты

Қаржыны басқару, құндық бағалау, активтерді және бизнесті басқару, қаржылық тәуекелдерді басқару процестерін қамтамасыз ету саласындағы халықаралық талаптардың қазіргі заманғы деңгейіне сәйкес келетін құзыреттері мен практикалық дағдылары бар жоғары білікті кадрларды даярлау.

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

- қаржылық диагностика жүргізу және жедел басқару және басқару үшін қажетті кәсіпорындар мен ұйымдар қызметінің қаржылық жағдайы мен нәтижелері туралы толыққанды және шынайы ақпаратты қалыптастыруды қамтамасыз ету;
- негізгі қаржылық көрсеткіштерді жоспарлау және болжау, кәсіпорындар мен ұйымдар құнының өсуіне бағытталған қаржылық және инвестициялық шешімдер қабылдау;
- қаржы нарығының даму үрдісін анықтау және бизнесті дамыту сценарийлерін модельдеу;
- кәсіпорындар мен ұйымдарға консалтингтік қызмет көрсету;
- оқу орындарында оқыту
Кәсіби қызмет объектісі:

Республикалық, өңірлік және жергілікті деңгейдегі мемлекеттік органдар, банктер, биржалар, қаржы және сақтандыру компаниялары, инвестициялық қорлар, ҚР Қаржы министрлігі, ҚР Ұлттық Банкі, қазынашылық органдары, барлық меншік нысанындағы кәсіпорындар мен ұйымдардың қаржы қызметтері, оқу орындары.
Кәсіби қызмет түрлері:

- ұйымдастыру-басқару қызметі;
- есептік-жобалау қызметі;
- ақпараттық-аналитикалық қызметі;
- ғылыми-зерттеу
Кәсіби қызметінің функциялары:

- басқарушылық шешімдерді қабылдау кезінде кәсіпорындар мен ұйымдардың қызметін бағалаудың негізгі көрсеткіштерінің жүйесін қалыптастыру мақсатында ақпаратты жүйелеу;
- қаржылық-экономикалық есептерді шешу, қазіргі заманғы әдістер мен ақпараттық технологияларды пайдалана отырып қаржылық көрсеткіштерді есептеуді жүргізу;
- талданатын тұлға бизнесінің негізгі тәуекелдерін анықтау, сәйкестендіру және саралау, олардың қалыптасатын қаржылық ақпаратты бұрмалау тәуекелдеріне әсерін бағалау;
- кәсіпорындар мен ұйымдардың инвестициялық және қаржылық қызметінің мәселелерін шешу үшін аналитикалық білімді пайдалану;
- кәсіпорындар мен ұйымдардың аналитикалық және қаржылық бөлімшелерін ұйымдастыру және басқару.
Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Зерттеу есептерін шешу үшін әртүрлі пәндер шеңберінде алынған білімді интеграциялау қабілеті. Қоғамдық өмірде ғылым мен білімнің рөлі туралы, ғылыми танымның дамуындағы заманауи үрдістер туралы түсінікке ие болу.
Ғылыми зерттеулер контекстінде идеяларды дамыту және қолдану үшін білімді пайдалану, мәселелерді шешуде креативті ойлау және шығармашылықпен қарау.
2. Қаржылық ақпараттың үлкен көлемін қорыту және талдау, бизнестің құны мен тиімділігін бағалау үшін көрсеткіштерді есептеу және болжау қабілеті. Ақпаратты сандық және сапалық талдау әдістерін, модельдерді құру және бизнес-талдау құралдарын қоса алғанда шешім қабылдауды қолдау дағдыларын меңгеру.
3. Қаржы саласындағы ұғымдар мен санаттарға сүйену қабілеті, қаржы нарығының әртүрлі сегменттерін құру және өзара іс-қимыл схемаларында бағдарлану. Зерттеу саласын жүйелі түсінуді, осы салада қолданылатын зерттеу дағдылары мен әдістері бөлігінде шеберлікті көрсету; ғылыми зерттеулердің кешенді процесін жоспарлау, әзірлеу, іске асыру және түзету.
4. Қаржыны басқару саласында қаржылық ақпаратты талдау әдістерін қолдану және алынған мәліметтерді оңтайлы басқару шешімдерін қабылдау үшін пайдалану қабілеті. Қор нарығының даму үрдістерін анықтау және оның қатысушыларына кеңес беруді жүзеге асыру үшін қажетті ақпаратты есептеу, талдау және түсіндіру.
Макроэкономикалық тиімділік және банк саласының қауіпсіздігі болжамдарын әзірлеуді ақпараттық-талдамалық қамтамасыз етуді дайындау, олардың мониторингін жүзеге асыру.
Кәсіпорындар мен ұйымдардың қаржылық жағдайына тереңдетілінген талдау жүргізу, олардың одан әрі даму перспективаларын анықтау.
5. Кәсіпорындар мен ұйымдардың қаржыларын басқару саясатын әзірлеу және іске асыру, бизнесті дамыту сценарийлерін моделдеу, қаржыны басқару саласында барабар басқару шешімдерін әзірлеу қабілеті. Қаржылық тәуекелдерді сәйкестендіру және өлшеу, сандық экономика жағдайында тәуекелдерді басқарудың корпоративтік жүйесін тұжырымдамалық қалыптастыру.
Активтерді бағалау, айналым капиталын басқару, инвестициялық шешімдер және қаржыландыру бойынша шешімдер қабылдау үшін қаржылық менеджменттің негізгі әдістері мен принциптерін қолдану.
Қаржы міндеттерін шешу үшін активтерді бағалау мен портфельді басқарудың құндық құралдарын пайдалана отырып, кәсіпорынның қаржы бөлімінің қызметін басқару.
6. Қаржылық қызметтерді көрсетуге байланысты қолданбалы міндеттерді шешуге деректерді зияткерлік талдау әдістерін қолдану қабілеті. Цифрландыру жағдайында қаржы саласындағы міндеттерді қою және шешу үшін үлкен деректерді өңдеудің қазіргі заманғы әдістерін және тиісті ақпараттық технологияларды қолдану
Модульдік оқу жоспары
Базалық пәндер Кәсіптік пәндер Қосымша оқу түрлері