Білім беру бағдарламасы

Толығырақ
Код – Мамандық 6B04104 - Учет, анализ и аудит на предприятии
Білім беру бағдарламасының мақсаты

Инновациялық экономиканы дамыту жағдайында әлеуметтік-маңызды міндеттерді шешу үшін Шаруашылық субъектілерінің қаржы-шаруашылық қызметін есепке алу, аудит және талдау саласындағы озық технологияларды меңгерген, инновациялық ойлауға ие жоғары білікті, бәсекеге қабілетті дипломды мамандарды даярлау

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

- ХҚЕС, бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті жасау қағидаттары мен ережелеріне сәйкес жедел басшылық пен басқару үшін қажетті ұйымдардың қаржылық жағдайы, қызметінің нәтижелері және қаржылық жағдайындағы өзгерістер туралы толыққанды және дұрыс ақпаратты қалыптастыруды қамтамасыз ету;
- есеп саясатын, аудит және талдау әдістемесі мен техникасы мәселелері бойынша нұсқаулар мен ережелерді әзірлеу;
- өндіріс тиімділігін арттыру резервтерін анықтау;
- пайдаланушыларды сенімді ақпаратпен уақтылы қамтамасыз ету
Кәсіби қызмет объектісі:

Республикалық, өңірлік және жергілікті деңгейдегі мемлекеттік органдар, банктер, биржалар, қаржы және сақтандыру компаниялары, инвестициялық қорлар, ҚР Қаржы министрлігі, ҚР Ұлттық Банкі, зейнетақы қорлары, қазынашылық органдары, әр түрлі деңгейдегі әкімдіктер жанындағы қаржы басқармалары мен бөлімдер, барлық меншік нысанындағы кәсіпорындар мен ұйымдардың қаржы қызметтері.
Кәсіби қызмет түрлері:

- ұйымдастыру-басқару қызметі;
- есептік-жобалау қызметі;
- ақпараттық-аналитикалық
Кәсіби қызметінің функциялары:

- есептік және статистикалық ақпаратты жинау, деректерді өңдеу және басқару пайдаланушылармен қабылдау кезінде басшылардың пайдалануына дайындау;
- баға белгілеу, инвестициялар, өндіріс әдістері бойынша баламалы шешімдерді талдау және бағалау;
- бухгалтерлік есепті жүргізудің заңнамалық-нормативтік актілерге сәйкестігін тексеру, сондай-ақ консультациялық қызмет көрсету (аудиторлық және консалтингтік қызмет);
- ҚЕХС сәйкес қаржылық және шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау;
- салық есептілігін жасау және салық бойынша декларацияларды толтыру;
- бухгалтерлік есепті реттейтін нормативтік актілерді әзірлеу (нормативтік-әдістемелік қызмет)
Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Бухгалтерлік деректерге сәйкес қажетті ақпаратты қалыптастыру және оларды талдау және басқару шешімдерін қолдану мүмкіндігі Жауапкершілік орталықтары қызметінің көрсеткіштерін есептеу дағдысын меңгеру; ұйымның шығындары мен кірістерін басқару әдістері мен тәсілдерін пайдалану
Басқару шешімдеріне арналған нұсқаларды бағалау, тиімділіктің және тәуекелдердің критерийлерін ескере отырып, іс-шараларды жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу
2. Қаржылық қызметті ұйымдастыру қабілеті, экономикалық есептеу әдістерін меңгеру және қаржылық шешімдер қабылдау Қаржы саласындағы өзекті мәселелерді талдау, бизнес-жоспар жасау және инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау
Ұйымның қаржы-шаруашылық қызметіне жан-жақты талдау жүргізу, тиімділікті арттыру үшін нәтижелерді пайдалану
3. Тұтас жүйелік ғылыми дүниетаным негізінде түрлі жағдайларды бағалау қабілеті Философиялық және тарихи мазмұндағы ақпаратты қабылдау және талдау дағдысын, дискуссияны және полемиканы жүргізу тәсілдерін меңгеру
Әлеуметтік маңызы бар мәселелер бойынша өз пікірін дәлелдей білу
4. Заманауи коммуникациялық құралдар мен технологияларды пайдалана отырып, мәдени-тілдік қарым-қатынасты жүзеге асыру қабілеті Кәсіби қызметті тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін коммуникативтік қабілеттерге ие болу
АКТ көмегімен ақпаратты іздеу және өңдеуді жүзеге асыру
5. Әлеуметтік ортада тұлғаны қалыптастыру және анықтау және салауатты өмір салтын қалыптастыру қабілеті Экономикалық-құқықтық ортада біртұтас тұлғаны қалыптастыруға және индивидтің жауапкершілігін арттыруға ықпал ететін білімді көрсету
Тұлғаның, қоғам мен мемлекеттің тиімді жұмыс істеуін сақтау, дамыту және тиімді жұмыс істеуі мақсатында әлеуметтік жүйелердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістерін қолдану
6. Ұлттық және әлемдік экономиканың дамуындағы негізгі үрдістерді анықтау қабілеті, бизнес-үрдістерді басқару дағдыларын меңгеру Экономика, менеджмент, есеп, қаржы саласындағы ұғымдар мен санаттарға сүйену, жаhандық және аймақтық экономикалық үрдістерді талдау
Кәсіби қызметте ұйымдастырушылық-басқарушылықты қабылдау және олар үшін жауапкершілік алу
7. Деректерді жинау, талдау және өңдеуді жүзеге асыру қабілеті, алынған нәтижелерді талдау және мазмұнды түсіндіру Қаржы-экономикалық ақпараттарды өңдеу үшін құрал-саймандық құралдарды қолдану, алынған нәтижелерді негіздеу
Математикалық әдістерді пайдаланып, статистикалық ақпараттарды жинау және өңдеу қабілетін меңгеру
8. Қаржылық-есептік ақпаратқа бағдарлану, бухгалтерлік есептілікке сараптама жүргізу және талдау жасау қабілеті. Бухгалтерлік есепті ұйымдастырудың нормативтік-құқықтық актілеріне және қаржылық есептіліктің стандарттарына сәйкес біліктілігін иелену
Аудит нәтижелеріне қатысты ұсыныстар әзірлеу, ұйымның қаржылық жағдайын жақсарту үшін қаржылық бақылау деректерін қолдану
9. Салық заңнамасында шарлау және жаһандық экономикадағы қарқынды өзгеретін құбылыстар мен үдерістерге бейімделу мүмкіндігі Салық міндеттемелерін есептеуді орындау, салық есептілігін құру, интеграцияланған салық ақпараттық жүйесінің құралдарын меңгеру
Салық салуды оңтайландыру мақсатында салықтық әсердің түрлі құралдарын пайдалану дағдысын меңгеру.
Модульдік оқу жоспары
Жалпы білімдік пәндер Базалық пәндер Кәсіптік пәндер