Білім беру бағдарламасы

Толығырақ
Код – Мамандық 6B08601 - Водные ресурсы и водопользование
Білім беру бағдарламасының мақсаты

Өнеркәсіптік дамудың заманауи шарттарында ғылыми, өндірістік және білім беру іс-шаралары үшін су ресурстары мен суды пайдалану саласында, соның ішінде саладағы білім, дағдылар мен практикалық дағдыларды қоса алғанда, жоғары сапалы білім беруді жүзеге асыратын тыңдаушыларды қамтамасыз ету.

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

Су шаруашылығы, гидромелиорациялық және гидроэнергетикалық объектілерді жобалау, салу және пайдалану саласы.
Кәсіби қызмет объектісі:

- Су шаруашылығы және гидроэнергетикалық жүйелер, кешендер, кәсіпорындар;
- әртүрлі мақсаттағы гидротехникалық құрылыстар: су шығарғыштар, су тартқыштар, су электр станциялары, сорғы станциялары, балық қорғау құрылыстары;
- мелиорацияланатын жерлер;
- ғылыми-зерттеу, жобалау және конструкторлық ұйымдар.
Кәсіби қызмет түрлері:

су және гидроэнергетикалық қондырғыларды, гидротехникалық жүйелерді және гидротехникалық құрылыстарды, гидроэнергетикалық және сорғы станцияларын жобалау, салу және пайдалану туралы; олардың экономикалық тиімділігі мен экологиялық қауіпсіздігіне баға беру;
- суды басқару жүйелерін басқару, суды және басқа топырақ режимдерін жедел басқарудың технологиялық әдістері
Кәсіби қызметінің функциялары:

- жобалық, су шаруашылық, гидроэнергетикалық, ауыл шаруашылық, муниципалдық ұйымдар мен кәсіпорындардың жұмысын ұйымдастыру және басқару;
- білім беру ұйымдарында, су, ауыл және энергетикалық шаруашылықтың зерттеу орталықтарында ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау;
- су ресурстарын пайдалануды сараптауды, қадағалауды және бақылауды, су шаруашылығы объектілерінің және т. б. аудиті мен мониторингін жүзеге асыру.
Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Тұтас жүйелік ғылыми дүниетаным негізінде түрлі жағдайларды бағалау қабілеті Философиялық және тарихи мазмұндағы ақпаратты қабылдау және талдау дағдысын, дискуссияны және полемиканы жүргізу тәсілдерін меңгеру
Әлеуметтік маңызы бар мәселелер бойынша өз пікірін дәлелдей білу
2. Заманауи коммуникациялық құралдар мен технологияларды пайдалана отырып, мәдени-тілдік қарым-қатынасты жүзеге асыру қабілеті Кәсіби қызметті тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін коммуникативтік қабілеттерге ие болу
АКТ көмегімен ақпаратты іздеу және өңдеуді жүзеге асыру
3. Әлеуметтік ортада тұлғаны қалыптастыру және анықтау және салауатты өмір салтын қалыптастыру қабілеті Экономикалық-құқықтық ортада біртұтас тұлғаны қалыптастыруға және индивидтің жауапкершілігін арттыруға ықпал ететін білімді көрсету
Тұлғаның, қоғам мен мемлекеттің тиімді жұмыс істеуін сақтау, дамыту және тиімді жұмыс істеуі мақсатында әлеуметтік жүйелердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістерін қолдану
4. Индустриялық дамудың заманауи шарттарында ғылыми, өндірістік және білім беру қызметіне су ресурстарын пайдалану және суды пайдалану саласында бәсекеге қабілетті түлектерді дайындау. Табиғатты қорғау және қоршаған ортаны қорғаудың экологиялық талаптарын, қауіпсіздік талаптарын, қоғамдық денсаулықты сақтау, құқықтық аспектілерді, кәсіби этиканың кодексін және инженерлік, экономикалық және тұрақты даму жауапкершілігін ескере отырып, су ресурстарын басқару жүйелерін жобалау мүмкіндігі.
Ғылым мен техниканың әртүрлі салаларынан білімін интеграциялау негізінде су шаруашылығы саласында жобалау мүмкіндігі
Су объектілерінің тепе-теңдігін қалыптастыру әдістерін оңтайлы таңдау және қолдану, негізгі гидрологиялық сипаттамаларды есептеу, елді мекендер мен өндірістік кәсіпорындардың сумен қамту және ағын суларын гидравликалық есептерін есептеу
Су шаруашылығы және гидроэнергетикалық объектілерді, кешенді гидротораптарды, сорғы және тазарту станцияларын стандартты емес міндеттерді шешу және жобалаудың жаңа бірегей идеялары мен әдістерін іздеу үшін қазіргі заманғы технологиялар негізінде жобалау қабілеті.
5. Кәсіби саладағы жаңа кәсіби білім мен дағдыларды, шығармашылық дамуы мен инновацияларын үздіксіз дамыту қажеттілігін қалыптастыруға үлес қосу. су шаруашылығы кәсіпорындарының жобаларын әзірлеуге және іске асыруға арналған білімді қолдану
6. су объектілерін жобалау және пайдалану бойынша жұмыстарды ұйымдастырады және жүргізеді Жабдықтарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша негізгі операцияларды білу, су шаруашылығы жүйелері жұмысының негізгі пайдалану параметрлерін бағалай білу
7. Гидраликаның математикалық, физикалық және негізгі заңдылықтарын, су шаруашылығы саласындағы техникалық міндеттерді шешу үшін гидрологиялық ақпаратты өңдеудің математикалық әдістерін қолдану қабілеті Негізгі математикалық, физикалық және гидравликалық заңдарды, тепе-теңдіктің және сұйықтықтың қозғалысының есептеу формулаларын, гидрологиялық ақпаратты өңдеудің негізгі математикалық әдістерін білу
8. Қазіргі заманғы технологиялық жабдықтарды пайдалану, су шаруашылығын интеграцияланған басқару саласындағы білімді қалыптастыру Су шаруашылығы мен су ресурстарын интеграцияланған басқару саласындағы негізгі принциптерді білу және заманауи технологиялық жабдықтарды пайдалану бойынша білімді меңгеру
9. Су ресурстары мен су шаруашылығы кәсіпорындарын басқарудың тиімділігін бағалау қабілеті Су шаруашылығы кәсіпорындарын басқару тиімділігін бағалай білу
Модульдік оқу жоспары
Жалпы білімдік пәндер Базалық пәндер Кәсіптік пәндер