Реклама товаров и услуг

Сипаттама: Пән B2B және B2C салаларындағы компаниялардың жарнама қызметін ұйымдастырудың теориялық негіздерін және практикалық әдістерін, жарнамалық ақпарат тарату әдістерін және оларды іріктеу әдістерін, маркетинг және жарнама стратегиясының өзара байланысын, жарнама агенттіктерінің функцияларын, Интернеттегі жарнамалық қызметті зерттейді

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Білім алушыларда жарнамалық науқандарды тиімді ұйымдастыруға және өткізуге байланысты кәсіби құзыреттіліктер мен дағдыларды қалыптастыру.
Міндет
 • Жарнамалық коммуникациялардың физиологиялық және психологиялық аспектілерімен танысу
 • Жарнамалық талдау процесімен танысу
 • Жарнамалық қызметтің заманауи технологиялары мен түрлерімен танысу
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Клиенттің тауар ұсынысын таңдау процесінің мазмұны
 • Жарнамалық науқанды қалыптастыру процесінде Талдамалық әдістерді қолдану қажеттілігі
 • Жарнамалық іс-шараларды өткізудің экономикалық бағалауының теориялық негіздері мен практикалық іске асырылуы
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Ұйымның жарнамалық өтініштерін жасау және түзету
 • Жарнамалық қызметтің қолданылатын түрлері мен әдістерінің экономикалық тиімділігі мен орындылығын бағалау
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Жарнамалық айналым жасаудың физиологиялық және психологиялық ерекшеліктері
 • Жарнамалық коммуникацияларда инновациялық технологияларды қолданудың маңыздылығы
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Презентацияларды өткізуді ұйымдастыру біліктілігі
 • Келіссөздер жүргізе білу және ынтымақтастыққа ашық болу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Кәсіби іс-әрекет процесінде өз пайымдауларын қалыптастыру қабілеті
 • Сыни ойлау қабілеті
Негізгі әдебиет
 • Прахалад К., Кришнан М.С. Пространство бизнес-инноваций. Создание ценности совместно с потребителями. - М.: Издательство "Питер", 2018. - 178 с. 2. Scenarios: The Art of Strategic Conversation by Kees Van Der Heijden. John Wiley, Feb 2009 3. The Scenario Planning Handbook by Bill Ralston and Ian Wilson, Thomason, 2016 4. Learning from the Future : Competitive Foresight Scenarios by Liam Fahey (Editor), Robert M.Randall (Contributor). John Wiley, 2015 5. Issues Management: How You Can Plan, Organize and Manage for the Future by Joseph Coates. Lomond 2000 6. 20/20 Foresight: Crafting Strategy in an Uncertain World by Hugh Courtney. Harvard Business School Press, 2015 7. Третьяк П.В. Форсайт как технология активного предвидения, 2014 8. Адизес И.К. Развитие лидеров. - М.: Издательство "МИФ", 2018. - 100с. 9. Друкер П. Бизнес и инновации. – М.: Издательство "Питер", 2018. – 160 с. 10. Секерин В.Д. Маркетинг / Учебно-практическое пособие. – М.: ЗАО «Бизнес-школа Интел-Синтез», 2014. – 160 с. 11. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. – М.: Издательство «Финпресс», 2015. – 416 с. 12. Гончарова Н.П., Перерва П.Г. и др. Маркетинг инновационного процесса: Учебное пособие. – К.: 2012. – 267 с.