Управление поведением потребителей на рынке

Сипаттама: Бұл курс тұтынушылар топтарының мүдделері мен мінез-құлқына бағдарлануын ескере отырып, маркетингтік қызметті жүргізу мәселелерін қарастырады. Келесі аспектілер зерттеледі: адамның қажеттілігін ұғыну және нарықтағы қызығушылық танытатын ұсыныстарды іздеу механизмі, клиенттің мотивациясы психологиясы, клиенттердің әр түрлі топтарының триггерлері мен "мотиваторлары" және оларды зерттеу тәсілдері, "консьюмеризм" бағытының негіздері мен әсері, тұтынушылар тәжірибесінің аналитикалық карталары, "клиенттің адалдық ілмегі" және т. б.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Тұтынушылар негізгі қажеттіліктерін түсіну. Тұтынушылар әрекеттерін модельдеу және болжау тұтынушы қажеттілігіне әсер ету.
Міндет
  • Отработать навыки понимания причино-следственных поведенческих реакций людей. Механизмы и эффекты восприятия. Адамдардың әрекет әсерлерін қалыптастыруын түсіну. Қабылдау механизмдері мен эффекттері.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Экономиканы жарһандану жағдайында маркетингтік қағидаларды жүзеге асыруда білімдерді меңгерген.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Нарықты болжау мен меңгеру әдісетрі туралы білім жүйесін игерген.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Бизнес процесстерді басқарудағы кезінде ақпаратты қолдану мен талдаудың сапалық сандық әдістерін қолдануға қабілетті.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Іскерлік этика негізінде маркетингтік басқару және экономикалық тиімді шешімдерді қабылдауға қабілетті.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Кәсіби қызметте қоғам және табиғат дамуының заңдылықтарын білу және түсіну.
Негізгі әдебиет
  • Алешина И.В. Поведение потребителей: Учебное пособие для вузов. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2010г. Гантер Б., Фернхам. Типы потребителей: введение в психографику–СПб: Питер, 2011г.