Физико-химические закономерности переработки минерального сырья в процессах обогащения

Сипаттама: Білім алушыларды физикалық химия заңдарын қолдану саласындағы технологиялық процестерді зерттеу үшін ғылыми ақпаратпен қамтамасыз етеді, оның ішінде кен шикізатын ашу және пайдалы қазбаларды байыту процестерін зерттеудің термодинамикалық әдісін практикалық қолдануды қарастырады. Минералдық шикізатты ашу және оны байыту технологиясында физикалық-химиялық есептер жүргізіледі.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер