Территориальное планирование землепользования

Сипаттама: Пән жер пайдалануды аумақтық жоспарлау саласындағы теориялық негіздерді және практикалық дағдыларды оқып үйрену, аумақтық жоспарлау сұлбаларын құрастыру тәртібі, шарттары мен кезеңдері, жерді пайдаланудың қазіргі жағдайын талдау, сонымен қатар аумақтық жоспарлауды жүргізуді нормативтік-құқықтық реттеу.

Кредиттер саны: 6

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • аймақтық жоспарлаудың теориялық негіздерін және практикалық әдістерін меңгеру
Міндет
 • аймақтық жоспарлауды жүргізудің нормативтік-құқықтық негізін білу
 • аймақтық жоспарлау талдауын жүргізуді үйрену
 • жобалау құжаттаманың мазмұнын білу
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • жер пайдалануды аймақтық жоспарлаудың негіздерін білу
 • жер пайдалануды аймақтық жоспарлау схемаларын құру әдістерін білу
 • құқықтық, экологиялық және экономикалық талаптардың негіздерін білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • құқықтық және нормативтік техникалық құжаттамаларды білу негізінде аймақтық жоспарлау, ресурстарын басқару, жерді бақылау және қорғау саласында кәсіби мәселелерді шешу үшін бар білімдерін қолдану қабілеті.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Ақпаратты сараптау, әртүрлі жерге орналастыру және кадастрлық жұмыс өндірісінің әдістері туралы дәйекті қорытындылар жасау және дәйекті пайымдауды айту.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Ұжымда ұйымдастыру басқару қызметін атқаруға қабілет.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • инженерлік шешімдерді қабылдау, аймақтық жоспарлау схемаларды құруды қабілеті
Негізгі әдебиет
 • Перцик Е.Н. Территориальное планирование. - М.: Юрайт, 2016
 • Груздев В.М. Территориальное планирование. - Нижний Новгород: Юрист, 2014
 • Попов Р.А. Региональное управление и территориальное планирование. - М.: Инфра, 2016
 • Тихонов В.В. Землеустройство. - М.: Бибком,2013