Менеджмент в научно-образовательной сфере

Сипаттама: Оқу пәнінің мақсаты-ғылымның тарихы мен әдіснамасын, білім берудегі қазіргі менеджменттің негізгі ұғымдарын, білім беруді басқарудың негізгі ұстанымдарын және тәсілдерін оқып-үйрену; басқарушылық шешімдерді қабылдау әдістерін оқып-үйрену; нақты жағдайларды талдай және диагностикалай білуді дамыту, мақсаттар, міндеттер қою және оларды шешу әдістерін табу; жетекшінің басқарушылық мәдениеті мен олардың өзін-өзі дамытуының компоненттерін оқып-үйрену.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер