Жобаларды басқару

Сипаттама: Пәнді оқу барысында мамандық бойынша басқа курстармен өзара байланыста жобаларды басқару мәселелері, инновациялық жобаларға тартылатын инвестициялардың тиімділігін арттыру жолдары, бизнес-жоспарларды, желілік кестелерді және стратегиялық жоспарларды әзірлеумен танысу қарастырылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • овладение теоретическими и прикладными профессиональными знаниями и умениями в области инвестиционной деятельности предприятия, принятия управленческих решений в данной сфере,
Міндет
 •  рассмотрение основных понятий в управлении проектами кризиса в социально-экономическом развитии и причин его возникновения;  изучение особенности инноватики и инновационных проектов (в частности, методы и техника, а также технологии управления инновационным проектом и т.д.);  изучение основных задач и источников инвестирования инноваций;
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Жоғарғы білімді және кең ойлау қабілеті бар жеке тұлға болып қалыптасуға қажет жаратылыстану (саяси, әлеуметтік, экономикалық, құқықтық)ғылымдары облысындағы білімдерге ие.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Өзінің кәсіптік білімін әкімшілік құқықтық, ұйымдастыру, жоспарлау қаржылық, салаларында қолданады.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Жүйелік талдауды жұмыс модельдарында қолдану.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Қазіргі заманғы компьютерлік технологияларды қолдана білу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Жана технологияларды қолдана білу.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Жобаларды басқарудағы негізгі ұғымдар.целеобразования,
 • Жобаны басқарудың тарихи аспектілері
 • Инновацияларды басқару: мазмұны, принциптері, функциялары, субъектілері
 • Инновациялық жобаларды инвестициялау
 • Инновациялық жобаның бизнес-жоспарлаудың мәні.
 • Инвестициялық жобаны сараптау және бағалау
 • Жобаны басқару негіздері. Кәсіпорындағы қызмет түрлері.
 • Жоба командасы. Басқару субъектілері.
 • Жобаларды басқарудың функционалдық мәселелері және оларды шешу.
 • Жобаның коммуникацияларын басқару
 • Инвестициялық жобаны қаржыландыру тәсілдері мен көздері.
 • Жобалардың Тәуекелдерін басқару. Сапалық және сандық талдау жобалау
 • Жобаның желілік көрінісі.
 • Жұмыс барысын басқару және бағдарламаны пайдалана отырып күнтізбелік жоспарлау
 • Жобаны Күнтізбелік жоспарлау
Негізгі әдебиет
 • Гранецкий В.Н., Рахимбердинова М.У, Казыкенов А.Ж. Практикум по управлению проектами. Учебное пособие. – Усть-Каменогорск: ВКГТУ, 2018. – 152 с
 • Волков И.М., Грачев М.В. Проектный анализ: Продвинутый курс: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 495с.
 • Гранецкий В.Н., Слонец И., Жакенова Г.И. Управление проектом. Учебное пособие. – Усть-Каменогорск: ВКГТУ, 2014. – 127 с.
 • Максимов В.Ф. Инвестирование. : Учеб. пособие для вузов. – М: «МЭСИ», 2010. – 85с.
 • Мазур Н.И., Шапиро В.Д. Управление проектами. М.: 2008– 600с. 6 Масловский, В. П. Управление проектами. Электронный учебно-методический комплекс. 2007г.
 • Масловский, В. П. Управление проектами. Электронный учебно-методический комплекс. 2007г.
Қосымша әдебиеттер
 • Гончаренко Л.П., Филин С.Д. Риск – менеджмент: Учебное пособие – М: КНОРУС, 2016. – 216с.
 • Колтынюк Б.А. Инвестиционные проекты: Конспект лекций. – СПб.: Изд – во Михайлова В.А., 2009. – 172с.
 • Балабанов И.Т. Инвестиционный менеджмент. – СПб.: Питер, 2015. – 304 с.14.
 • Савчук В.П. Оценка эффективности инвестиционных проектов: Учебник - Киев: “АДЕФ-Украина”, 2004.- 145с.
 • Суров С.Ю., Сурова Н.Ю. Инвестиционный менеджмент: Учеб. пособие для вузов. – М: «Приор-издат», 2004. – 144с.
 • Чернов В.А. Инвестиционная стратегия: Учеб. Пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2014. – 158с.