Өнертапқыштық міндеттерді шешу теориясы

Сипаттама: Бұл пән жалпы ғылыми әдіснаманы, өнертабыстарды жасаудың логикасын және технологиясын, өнімдердің әртүрлі нысандарында өңдеу нәтижелерін зерттеуге, сондай-ақ техникалық жүйелерді дамытудағы үлгілер мен үрдістерді анықтауға және қолдануға мүмкіндік береді. Негізгі міндет - кез-келген күрделілік пен бағдарлаудың шығармашылық және өнертапқыштық міндеттерін шешу және техникалық жүйелердің дамуын болжау.

Кредиттер саны: 3

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Пәннің мақсаты - стереотипті ойлауды бұзу, даму ресурстарын кез келген обьектіде көре білу қабілетін дамыту
Міндет
  • Курсттың міндеттері: - өнер тапқыштықтың даму тарихын қарастыру - жүйелердің даму заңнамасы мен заңдарын игеру - техникалық және әлеуметтік жүйелердегі қарама-қарсылықтарды анықтау - қарама-қарсылықтарды шешудің принциптері мен әдістерін зерттеу - идеалды нәтижелер туралы түсініктерді алу - альтернативты шешімдерді бағалау критерийін қалыптастыру
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Білім және түсінік: - Өнертабыстың тұжырымдамалық аппараты - Заңнама, авторлық құқық туралы заң, зияткерлік меншікті қорғаудың құқықтық аспектілері және қайшылықтарды шешу принциптері - Инерциялық ойланудың жіктелуі
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Қабілеттер: - Өнертабыс әдістерін зерттеу - Өнімдерді ойластыру және жақсарту - Альтшуллер операторын пайдалану
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Студенттер білімін интеграциялау және қиындықтармен күресу мүмкіндігін көрсете алады, өнертабыстарды құрылымды және жүйелерді болашақ дамыту тұрғысынан талдау үшін толық емес деректерге негізделген шешімдер қабылдайды
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Кәсіби мамандар мен кәсіпқой емес тұлғаларға нәтижелерді, білімдерді және ойларды жеткізе біле беру
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Бұл пән өзін-өзі реттеудің жоғары деңгейімен және автономиялық тұрғыда әрі қарай оқуға мүмкіндік береді.
Негізгі әдебиет
  • 1. Альтов Г. И тут появился изобретатель. -М. Дл. 1999 2. Альтшуллер Г.С. Алгоритм изобретения. -М., 1999 3. Альтшуллер Г.С. Как стать гением. -Петрозаводск, 2000 4. Альтшуллер Г.С., Злотин Б.Л., Филатов В.И. Профессия - поиск нового. -Кишинев, 2000 5. Альтшуллер Г.С., Злотин Б.Л., Филатов В.И., Зусман А.В.. Поиск новых идей: от озарения к технологии. -Кишинев, 2001 6. Альтшуллер Г.С., Шапиро Р.Б.. О Психологии изобретательского творчества. -М, 1999 7. Альтшуллер Г.С.. Найти идею. -Петрозаводск, 2003 8. Альтшуллер Г.С. Опаляющий разум. - М, Дл. 1998 9. Альтшуллер Г.С. Основы предпринимательства. -Воронеж, 2001 10. Альтшуллер Г.С., Селюцкий А.Б.. Крылья для Икара. - -Петрозаводск, 2003 11. Викентьев И.Л.. Приемы рекламы. -Нов-ск, 2002 12. Гильде В., Штарке К.Д. Нужны идеи. -М. 1998 13. Егизеков М.Г., Михайлюк Е.Н., Варавин Е.В.. Теория решения изобретательских задач. УК.1997. 14. Злотин Б.Л, Зусман А.В.. Месяц под звездами фантазии. -Киш-ев,1998. 15. Житомирский С.В.. Как творил Архимед.- М. 1999. 16. Иванов Г.. И начинайте изобретать. – Иркутск, 2001. 17. Иванов Г.. Формулы творчества или как научиться изобретать.- М,1998. 18. Каменев А.Ф.. Технические системы: закономерности развития. - Н-ск,1999. 19. Кузевич Г.В. Принципы выживания, или Теория творчества на каждый день. — М: Дело, 2000 20. Петрович Н., Цуриков В.. Путь к изобретению. - М. 2001. 21. Саламатов Ю.П.. Как стать изобретателем. –М. 1990. 22. Сейтешев А.П.. Новая система обучения техническому изобретательству учащихся.Алматы.1997. 23. Селюцкий А.Б., Слугин Г.И.. Вдохновение по заказу. П-ск.1977. 24. Серебряков В., Семенова Л.Н.. Стратегическое планирование. 25. Творчество во имя достойной жизни// Тезисы международной конференции, В. Новгород, 2001 26. Фостер Р.. Атакующие выигрывают. -М. 1987. 27. Шустерман М.Н. и З.Г.. Думаем, изобретаем, открываем мир.-М.1996. 28. Фантастика и реальность. – М., 1996-1999 29. Материалы международной конференции МАТРИЗ – Великий Новгород, 2001 30. http://www.cfin.ru/press/management/index.shtml 31. http://www.cfin.ru/press/afa/2000-2/05-3.shtml 32. http://www.management.com.ua/hrm/hrm053.html 33. http://www.cfin.ru/ 34. http://www.marketing.spb.ru/