Корпортативтік басқару

Сипаттама: Магистранттарды кәсіпорынды ұйымдастырудың корпоративтік формасын ірі масштабты ұйымдар қолданады және бұл форма әлемде жетекші орын алады. Кәсіпорынның тиімді жұмыс жасауы оның таңдаған корпоративтік басқару жүйесіне байланысты. «Корпоративтік басқару» пәнінің мақсаты- корпоративтік басқару теориясында студентте фундаментальды ғылыми білімді және бұл салада тәжірибелік қабілеттерді қалыптастыру; корпоративтік басқарудың жаңа жүйелік қағидалары мен ақпараттық жүйелер мен ақпараттық технологияларды қолдануды негіздеу.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Пәннің негізгі мақсаты корпоративтік басқарудың негізгі түсініктік категоряларымен танысу, студеттің фундаментальды ғылыми білімді және сол саладағы тәжірибелік қабілеттерді қалыптастыру, корпоративтік бапсқарудың жана жүйелік қағидалары мен әдістерін меңгерң.
Міндет
  • міндеттері:. менеджменттің теориялық негізі мен дамуы; 3 - басқару еңбегі мен басқару қызметінің табиғатын түсіну; 4 - менеджмент жүйесіндегі ұйымдастыру қатынастары; 5 - басқарудың негізгі әдістерін білу; 6 - ақпараттар мен коммуникацияларды пайдалану; 7 - адам қорлары мен ішкі байланыстарды басқару; 8 - кәсіпорынның нарықтағы бағдарын бағалау мен таңдау; 9 - шешімдерді қабылдау және олардың орындалуын ұйымдастыру; 10 - басқару үрдісіндегі бағдарлау, жоспарлау және бақылау.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • ғылым мен білімнің қоғамдық өмірдегі орны туралы білу, өзекті әдістемелік және философиялық мәселлерді шеше білу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • алынған білімді ғылыми зерттеу жұмыстарында қолдана білу, креативті ойлау және шығармашылық мәселелерді шешуде компетентті болу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • стандартты емес жағдайларда басқару шешімдерін қабылдай білу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • кәсіптік қарым қатынасқа түсе білу, мәдениа коммуникациялық қатынастар жасай білу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • объективті баға бере білу, факторларды жүйелей білу, тиімділікті анықтау мақсатында талдау жасау.
Негізгі әдебиет
  • 1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб., Издательство "Питер", 2009.–416с. 2. Бандурин А.В. Деятельность корпораций. М.: Буквица, 2009. – 600 с. 3. Бандурин А. В., Зинатулин Л. Ф. Экономико-правовое регулирование деятельности корпораций в России. – М.: БУКВИЦА, 2009. – 212 с. 4. Бандурин А.В., Орехов С.А. Менеджмент финансово-промышленных групп. М.: МЭСИ, 2009. 5. Бандурин В.В., Беленький Л.П., Блинов В.В. Корпоративное управление в условиях рынка (на примере финансово-промышленных групп). М.: изд. МО РФ, 2006.