Литология и фациальный анализ

Сипаттама: Литология тарихы, оның әдіснамасы, зерттеу пәні, мақсаты, міндеттері, геологиялық ғылымдар кешеніндегі орны. Шөгінді тау жыныстарының генезисі және заттық құрамы туралы мәліметтер, олардың типтері, шөгінді тау жыныстарының негізгі кластары, типоморфтық айырмашылықтардың сипаттамасы.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Литология және формациялық және фациалдық талдау негіздерін меңгеру, кенді және кенсіз пайдалы қазбалар ретінде шөгінді жыныстардың алуан түрлі спектрімен танысу
Міндет
 • Шөгінді тау жыныстар, олардың құрылымы, бітімі, минералдық құрамы, жаратылу жағдайлары мен литогенез сонымен бірге формация туралы білім беру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • - шөгінді тау жыныстарының генезисі, минералдық құрамы, құрылымы және құрылымы туралы түсінікке ие болу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Шөгінді тау жыныстардың жіктемесінің принциптерін білу, оларды қолдана білу
 • микроскоппен ажырату және сынықты және басқа шөгінді жыныстардың типоморфты түрлерін сипаттай білу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • шөгінді кен және кенсіз кенорындарының әртүрлі типтерді қалыптастыру шарттары туралы қорытынды жасау
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Литология геологиясының кәсіби міндеттерін шешу үшін ақпаратты алудың, өңдеудің және сақтаудың негізгі әдістерін меңгеру
 • Студенттік уақытша топтардың мүшесі немесе жетекшісі ретінде тиімді жұмыс істеу, жұмыс нәтижесі үшін жауапкершілікті көрсету
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Студенттік уақытша топтардың мүшесі немесе жетекшісі ретінде тиімді жұмыс істеу, жұмыс нәтижесі үшін жауапкершілікті көрсету
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Кіріспе: курстың мазмұны, басқа пәндермен байланысы, зерттеудің негізгі әдістері.
 • Шөгінді тау жыныстары: - шөгінді тау жыныстарының литогенезінің негізгі кезеңдері
 • Нөгінді жыныстардың заттық құрамы және типизациясы;
 • Шөгінді тау жыныстарының жіктелуі
 • Шөгінді жыныстардың бітімі мен құрылымы
 • Шөгінді жыныстардың бітімі мен құрылымы
 • Шөгінді жыныстардың негізгі түрлері (сынықты, сазды)
 • Шөгінді жыныстардың негізгі түрлері (сазды, темірлі)
 • Шөгінді жыныстарының негізгі түрлері (Марганецті, фосфатты)
 • Кремнийлі және карбонатты жыныстар
 • Тұздар және каустобиолиттер
 • Фация ұғымы, фациалдық талдау
 • Биофациалдық талдау. Қазіргі заманғы және қазба организмдердің өмір сүру шарттары.
 • Литофациалдық талдау. Жыныстардың құрамы, құрылымы, бітімі. Шөгінді жыныстардың жаратылу жағдайлары.
 • Шөгінді жыныстардың жаратылу болу жағдайлары. Құрлықтық фациялар. Теңіз фациялары.
Негізгі әдебиет
 • 1. Логвиненко Н.В. Петрография осадочных пород. М., ВШ., 2007, 416 с. 3. Белоусова О.Н., Михина В.В. Общий курс петрографии. М., Недра,2002. 2. Мильнор Г.Б. Петрография осадочных пород. М., Недра, 2008.
 • А. Т. Бекботаев Литология. – Алматы: КазНТУ,2009
 • А.В.Ежова Литология - Томск: Изд-во ТПУ, 2009
Қосымша әдебиеттер
 • Н.В. Логвиненко Петрография осадочных пород. – М.: Высшая школа, 2004
 • Л.Б. Рухин Основы литологии. – Л.: Недра, 2000.
 • Б.К. Прошляков, В.Г. Кузнецов Литология и фациальный анализ. М., Недра, 1981
 • http://webgeology/
 • http://kk.wikipedia.org/wiki/