Основы цифрового картирования

Сипаттама: Геоақпараттық әдіс карталарды жобалауды, құруды және талдауды қамтиды. Карталарды жасау әдістерін әзірлеудің жаңа мүмкіндіктері жүйелік геоақпараттық картографиялау береді, оны іске асыру кезінде зерттеу объектісі жүйе ретінде қарастырылады. Геологиялық карталарды құру өңірлік геологиялық зерттеулерді жоспарлаудың және минералдық-шикізат ресурстарын ұдайы өндіруді болжаудың негізі болып табылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • кеңістіктік статистикалық талдаудың теориялық және әдіснамалық базасы мен практикалық әдістері мен әдістерін меңгеру және карталарды құру
Міндет
  • ГАЖ-ны картаға түсіру бағдарламаларын әзірлеудің әдістемесі мен практикалық дағдыларын игеру;
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Карталардың негізгі түрлерінің мазмұны және талдау: геологиялық, тектоникалық, рельефтік, климат, топырақ, пейзаждар және т.б.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Геологиялық карталарды құрастыру (атластар).
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Географиялық картографияның проблемаларын және жер қойнауын ұтымды пайдаланудың негізгі принциптерін түсіну.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Геологияның кәсіби мәселелерін шешу үшін ақпаратты алудың, өңдеудің және сақтаудың негізгі әдістерін меңгеру.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Зерттеу және барлаудың алдыңғы қатарлы әдістерін қолданысқа енгізу және жетілдіру
Негізгі әдебиет
  • Демьянов В., Савельева Е.. Геостатистика. Теория и практика, Издательство «Наука», Москва, 2010, 327 стр. Burrough,P.A.,1983. Geographical Information Systems for Natural Resources Assessment. New York: Oxford University Press. Lam, N.S., 1983. "Spatial Interpolation Methods: AReview. "American Cartographer,10:129-149.