Интерпретация космических аэрофотоснимков

Сипаттама: Ғарыштық суреттер жаңа үлгідегі карталарды (космофотокарталар) жасауға мүмкіндік берді. Олардың негізінде ғарыштық картография сияқты ғылым саласы дамып келеді. Атап айтқанда, Айдың, Шолпанның, Меркурия, Марстың егжей-тегжейлі картасы бар. Жергілікті жердің жоспарында барлық заттар мен объектілерді жалпы қабылданған шартты белгілермен жаңғыртады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Жер суреттерінің әртүрлі түрлерімен танысу және оларды суреттер бойынша тануды үйрену жердің жазық бейнесі (суреттер) жер моделінің оның жазық бейнесінен айырмашылығы аэрофотосуреттер мен ғарыштық суреттердің ерекшеліктері суреттер бойынша тану (тәжірибелік жұмыс)
Міндет
  • Геолого-барлау жұмыстарының нәтижесіндегі күрделі міндет босалқы қорды есептеу, пайдалы кеннің сапасының сарапшылығы, кен орынының таулы-техниялық шарттарының және т.б нәтижелерді көрсету.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • ДС материалдары бойынша Жердің ландшафты қабығы объектілерінің сандық және сапалық көрсеткіштерін дешифрлеу дәлдігі едәуір дәрежеде атмосферадан және ғарыштан алынған аэрофотосуреттер мен растрлық бейнелердің сапасымен анықталады. Аэрофотосуреттерді сәтті дешифрлеу үшін дешифрлеудің тікелей және жанама белгілерінің жиынтығы айқындаушы мәнге ие, ғарыштан суреттерді дешифрлеу үшін түстердің, тондардың және түс реңдерінің дұрыс қатынасына ерекше назар аударылуы тиіс. Материалдарды бастапқы ( алдын ала) өңдеу кезінде ДС барынша нақты бейнені алуға ұмтылу қажет, өйткені объектілерді тану кезінде қандай немесе қандай көрсеткіштер анықтаушы болатынын алдын ала айту мүмкін емес.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • қорытындылай келгенде аэрофотосуреттерді электронды өңдеу нәтижелеріне және табу, ажырату және тану міндеттерін шешу үшін олардың жарамдылығын кейіннен бағалауға негізделген.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Инженерлік-геологиялық жұмыстар аэрофотосуреттерді дешифрлеу деректері, барлау қазбаларын электрофилдеу және ұңғылау нәтижелері бойынша геологиялық карталар мен профильдерді құрастырудан тұрады.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Статистикалық зерттеулер жүргізу қабілеті; – Micromine программасы бойынша негізгі геологиялық есептерді шешу; Статистикалық әдіс арқылы шешуге болатын геологиялық нысанның және көріністің математикалық модельдеуіндегі ұғым ,геологияда жаңа технологияларды тиімді пайдалану
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Геологиялық нысанның статистикалық мінездемесінің есептелімінің дағдысының дамуы және дәрістерде алған қағидалы білімінн бекіту