Правила ведения буровзрывных работ

Сипаттама: Пән студенттердің жарылыс жұмыстарының қауіпсіздігі саласындағы дайындығының негізі болып табылады. Курс келесі бөлімдерден тұрады: жарылғыш заттардың дамуының диалектикасы, оқ-дәрі, нитроглицеринді жарылғыш заттар, аммиакты-селитренді жарылғыш заттар. Бұрғылау-жару жұмыстарының паспорттарын жасау. Бұрғылау-жару жұмыстарын техникалық-экономикалық бағалау.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Пәннің алға койған мақсаты білікті мамандарды және жарылыс ісі аймағында тау инженерлерін дайындау. Пәннің есептері - студенттерге техникалық құралдар және әртүрлі жару әдістері туралы білім беру, және оларды нақты тау-геологиялық және табиғи-климаттық шарттарында қолдана білу.
Міндет
  • Пәннің негізгі бағыты студенттердің тәжірибелік іс-әрекетінде теориялық білімді сауатты қолдану. Пәннің бағыты – студенттер әртүрлі технологиялық процесстерде бұгі-жарылыс жұмыстарын жүргізу үшін тиімді, қауіпсіз әдістерді таңдап алуды білуі керек.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Негізгі ұғымдар және арнайы терминологиясы. Бұрғы-жарылыс іс дамуының қысқа тарихы. Тау жыныстарының физика-механикалық қасиеттері және оларды бұзу әдістері
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Шпурлар мен ұңғымаларды перфораторлармен, пневмоұғыштармен бұрғылау. Ұңғымаларды термиялық бұрғылау. Ұңғымаларды шарқашаулармен бұрғылау. Жаңа бұрғы әдістер. Бұрғы машинасы жұмысындағы қауіпсіздік техникасын білу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Жарылыс жұмыстарын өздігінен жобалау; Шпурлар мен ұңғымаларды бұрғылау, жерасты кеніштерінде және карьерде жару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Жарушы ретінде тиімді жұмыс атқару, тау жыныстарын бұзудың негізгі әдістері жайлы білімі болу, бұрғылау-жару жұмыстары саласындағы міндеттерді кәсіби деңгейде шеше білу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Бұрғылау-жару жұмыстарының қазіргі заманғы әдістерін енгізу және қолданыстағы әдістерін жетілдіру, техника мен технологияның дамуын тез қабылдай білу, тау жыныстарын бұзу саласындағы ғылыми-техникалық жетістіктерді қолдану.
Негізгі әдебиет
  • -Кутузов Б.Н. Разрушение горных пород взрывом..М. изд.МГИ, 2003. -Миндели Э.О. Разрушение горных пород . М. Недра.2001. - Единые правила безопасности при производстве взрывных работ. М. Недра, 1998. - Таранов П.Я., Гудзь А.Г. Разрушение горных пород взрывом. М. Недра, 1999. 5 Кутузов Б.Н. Справочник взрывника. М. Недра, 2001. - Жученко Е.И., Иоффе В.Б., Кукиб Б.Н., Фролов А.Б. Оценка относительной работоспособности современных промышленных взрывчатых веществ. Взрывное дело: Горный информационно-аналитический бюллетень ОВ5, М.: МГГУ, 2007, с.208-213.