Геология и минеральные ресурсы Казахстана

Сипаттама: Курстың негізгі бөлімі кен орындарының генетикалық типтері, жасы, генезисі және кен денелерінің кеңістіктік жағдайы, кендердің негізгі түрлерінің минералогиялық құрамы туралы жалпы мәліметтерді құрайды. Курстың екінші бөлімі Қазақстан кен орындарының негізгі өнеркәсіптік типтері, олардың республика аумағында орналасуын оқшаулау, кен орындарының негізгі типтерін қалыптастырудың металлогениялық дәуірлері бойынша ақпараттан тұрады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Кен орындарының негізгі генетикалық типтерін, олардың пайда болу жағдайларын, орналасу заңдылықтарын, геологиялық құрылыстың ерекшеліктерін және Қазақстанның пайдалы қазбаларының негізгі түрлерін білу.
Міндет
 • Қазақстанның қазіргі тау-кен өнеркәсібінің талаптарына сәйкес теориялық және практикалық білімі бар білікті геолог мамандарын даярлау.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Қазақстан кен орындарының пайда болуының геологиялық жағдайлары, қалыптасу ұзақтығы, кен затының көздері, кен орындарын зерттеу әдістері. Қазақстан аумағында дамыған кен орындарының өнеркәсіптік типтері. Кендердің негізгі типтерін және олардың минералды құрамын білу. Металл және металл емес пайдалы компоненттердің негізгі жынысты түзуші минералдарының негізгі физикалық қасиеттері.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Қазақстан аумағында дамыған кен орындарының негізгі өнеркәсіптік үлгілерінің орналасуы. Сұраққа жауап беру: Қазақстанның кен орындарының әртүрлі типтеріндегі кен заттарының жиналуы қандай процестердің нәтижесінде болады.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Бөлінген геологиялық объектілерде дербес зерттеулер ұйымдастыру және жүргізу. Жер қойнауын пайдаланудың қазіргі заманғы мәселелері туралы түсінікке ие болу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Алға қойылған геологиялық міндеттерді орындау үшін топта тиімді жұмыс істей білу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Кендердің минералдық құрамын зерттеуде (электрондық микроскопия), пайдалы қазбалар кен орындарын карталауда (ГАЖ) бар әдістерді жетілдіру және жаңа әдістерді енгізу.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Қазақстан аумағын геологиялық-геофизикалық зерттеудің тарихы мен негізгі кезеңдері. Республика аумағының геологиялық зерттелуінің қазіргі жағдайы.
 • Қазақстан гидрографиясының рельефі және негізгі белгілері.
 • Жердің негізгі тектоникалық құрылымы. Литосферные плиты. Тектоносфера. Құрлықтар. Құрлықтың ірі құрылымдары: платформалар, жылжымалы белдіктер (геосинклиналдар), орогендер
 • Қазақстанның жер қыртысының негізгі құрылымдық элементтері.
 • Қазақстан аумағын тектоникалық аудандастыру
 • Каспи алдысинеклиза Шығыс еуропа платформасы.
 • Орал-Моңғол қатпарлы белдігі: каледон қатпарлы жүйелері.
 • Орал-Моңғол қатпарлы белдігі: Герцинді қатпарл жүйелер
 • Қазақстан аумағындағы эпигерциялық платформа. Қазақстан аумағындағы альпілік эпиплатфорлы орогенді белдіктің фрагменттері.
 • Қазақстанның минералды ресурстары
 • Қазақстанның жанғыш пайдалы қазбалары
 • Қазақстанның металл пайдалы қазбалары: қара және түсті металдар
 • Қазақстанның металл пайдалы қазбалары: сирек, асыл және радиоактивті металдар
 • Металл емес пайдалы қазбалар: тау-кен-химиялық, тау-кен техникалық және шыны-керамикалық шикізат
 • Металл емес пайдалы қазбалар: асыл, жасанды және техникалық тастар, құрылыс материалдары. Тұз және емдік балшықтар. Минералды және жылуэнергетикалық жер асты сулары.
Негізгі әдебиет
 • 1 Милютин А.Г. Геология. М: Высшая школа, 2004, 413с. 2 Смирнов В.И. Геология полезных ископаемых. Учебник для вузов. М:, Недра, 1989, с.326 3 Старостин В.И., Игнатов П.А. Геология полезных ископаемых: Учебник для высшей школы.-М: Академический проект, 2004.с.512 4 Минералогический музей при кафедре «Г и ГД» (коллекции, музейные витрины) 5 Учебные коллекции минералов в аудитории 2-306 (кабинет минералогии и петрографии) 6 Плакаты кристаллографических форм минералов. 7Минеральные ресурсы Республики Казахстан: Объяснительная записка.Алматы, 1996 8 Каменный материал, представленный образцами минералов и руд. 9 Геонауки в казахстане. Алматы: «Казгeо». 2004. 10 Jian Zhao, Jianchun Li/ Rock Dynamics And Applications State of the Art. 2013.- 620p. 11 Mining of Mineral Deposits. Genadiy Pivnyak, Volodymyr Bondarenko, Iryna Kovalevs*ka, Mykhaylo Ivashov
Қосымша әдебиеттер
 • 1. Дьячков Б.А. Зимановская Н.А. О геологической позиции и возрасте золоторудных месторождений Восточного Казахстана // Известия НАН РК. Серия геологии и технических наук. №5. 2013.с. 21-33. 2. Сапаргалиев Е.М., Дьячков Б.А., Полянский Н.В., Ганженко Г.Д., Беспаев Х.А. Рудноалтайский металлогенический пояс – перспективы развития минерально-сырьевой базы и направление геологоразведочных работ / Некоторые рудные провинции Казахстана (Доклады на семинаре-совещание). - Алматы, 2013.с. 5-16. 3. Соляник В.П., Дьячков Б.А., Короваева Г.С. и др. Рудоносность Саурского района: Структурное положение, факторы рудолокализации и критерии поисков (Восточный Казахстан) // Геология и охрана недр. №3. 2013.с. 13-25. 4.Большой Алтай: (геология и металлогения). Кн.1. Геологическое строение. Алматы: Ғылым, 1998.-304 с.