Геотектоника и металлогения

Сипаттама: "Геотектоника және металлогения" курсын оқып үйрену студенттерді негізгі терминдермен, ұғымдармен, жер қыртысының, литосфераның құрылысымен, тектоносферамен және де металлогениялық құрылымдармен таныстыруды қарастырады. Кен орындарының белгілі геотектоникалық циклдармен және кезеңдермен байланысы зерттеледі.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Жер қыртысының жоғарғы қабықтарының және Жердің жалпы алғанда құрылысы, олардың даму тарихы, пайдалы қазба кенорындарды неғұрлым нәтижелі және тиімді болжауға мүмкіндік беретін классикалық геотектоникалық гипотезалар және жаңа теориялық түсініктер мен ғылыми идеялар туралы білім беру курстың мақсаты болып табылады
Міндет
 • Құрылымдардың қалыптасу жағдайларының реттілігі мен уақытын белгілеу геотектониканың міндеті болып табылады; ол сондай-ақ, басқа да геология салалардың зерттеулеріне негіз береді - стратиграфия, петрология, гидрогеология, геофизика және т. б.; болжау, іздеу, барлау, пайдалы қазбаларды пайдалану және инженерлік-геологиялық ізденістер кезінде оны білу қажет
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Білуі тиіс: жер қыртысы және Жердің неғұрлым терең қабықтары туралы қазіргі заманғы түсініктерді; тектоносфераның негізгі құрылымдық элементтерін және оның бас қозғалтқыш механизмін; құрлықтар мен мұхиттардың геодинамикалық жаралу процестерді, олардың негізгі тектоникалық элементтерді. Түсіну: тау-кен аудандардың болжамдық-минерагениялық бағалау үшін тектоникалық негізді құру мақсатпен тектоникалық қозғалыстардың талдау әдістемені, карталарда және қималарда геологиялық құрылымдардың бейнелерді
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Геотектоникалық талдау бойынша білімді қолдану және түсінуі әртүрлі пайдалы қазбаларға перспективті нақты аумақтар мен кенді құрылымдарды геотектоникалық және металлогениялық аудандастыру кезінде пайдаланылануға болады
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Студенттерде әр гипотезаның оң қасиеттері, оның ұтымдылық, сондай-ақ оларды ғылыми тұрғыдан және нақты материалдармен негіздеудегі кемшіліктер туралы жеке пайымдаулар қалыптасады. Қазіргі уақытта әлемдік деңгейде жаңа глобалды тектоника прогрессивті болып табылады
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Студенттердің коммуникативті дағдылар қазіргі заманғы Қазақстан Үлкен Алтай, Орта Азия және басқа да тектоникалық карталар ұжымдық талдау бойынша пайда болады және диплом жұмыстары мен жобаларын дайындауға пайдаланылады.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Алынған дағдылар тектоникалық және палеотектоникалық карталармен, геологиялық-геофизикалық және басқа да деректердің кешеннің негізінде геодинамикалық жағдайларды анықтау бойынша әдістерді меңгеруге, палео - және қазіргі заманғы тектоникалық қозғалыстардың талдау әдістерімен жұмыс істеуге мүмкіндік береді
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Введение
 • Предмет, методы и основные этапы развития геотектоники
 • Основные структурные элементы литосферы и типы тектонических движений
 • Методы изучения современных и новейших тектонических движений
 • Методы палеотектонического анализа
 • Геосинклинальные пояса и их развитие
 • Континентальные платформы
 • Эпиплатформенные орогенные пояса
 • Строение океанов
 • Глубинные разломы
 • Складчатые структуры
 • Общие закономерности развития литосферы
 • Классические тектонические гипотезы
 • Принципы геотектонического районирования
 • Металлогеническое районирование
Негізгі әдебиет
 • Короновский Н.В, Демина Л.И Магматизм как индикатор геодинамических обстановок. — Книжный дом "Университет" Москва, 2011. — С. 232.
 • Лобковский Л.И., Никишин А.М., Хаин В.Е. Современные проблемы геотектоники и геодинамики. М.: Научный мир, 2014. 611 с.
 • Хаин В.Е. Общая геотектоника. – М: Недра, 2013.-512 с.
Қосымша әдебиеттер
 • Пущаровский Ю.М. Избранные труды. Тектоника Земли, т.1 Тектоника и геодинамика. – М.: Наука, 2015.
 • Хаин В.Е., Ломизе М.Г. Геотектоника с основами геодинамики: Учебник.- М.: Изд-во МГУ,