Теория металлургических процессов

Сипаттама: Металлургиялық практикада инновациялық технологияларды зерттеу, таңдау және енгізу кезінде тәжірибелік және ғылыми міндеттерді шешу үшін металлургия саласында студенттер түсті металдар мен қорытпаларды өндірудің пирометаллургиялық және гидрометаллургиялық процестерінің теориялық негіздерін игереді. Пирометаллургиялық және гидрометаллургиялық процестерді бағалау үшін термодинамикалық және кинетикалық есептеулерді жүргізе біледі

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Металлургиялық процестер теориЯсының негізгі түсініктерін игеру
Міндет
 • Студенттердің металлургия саласында жаңартпащылық технологияларды зерттеу, таңдау және енгізу бағытында ғылыми және практикалық шараларды шешу үшін жүйелі теориялық білімдерін қалыптастыру
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Пиро- және гидрометаллургияда металдарды ал,. бөлу және рафинирлеу процестерінде термодинамикалық заңдарды қолдану
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Алған білімдерін теориялық және зкспериментальдық зерттеулерде дұрыс қолдану
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Пәнді оқу нәтижесінде студенттерде металлургиялық процестердің теориялық негіздері туралы дәйекті ұғым қалыптасады
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Алған білімдерін металлургияның қосалқы салаларында қолдану
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Студенттер металлургиялық мәселелерді щещу бағытында фазалық күй диаграммаларын қолданып тепе-теңдіктегі фазаларды бағалауға дағдыланады
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • 1 Гидрометаллургиялық процестер теориясы; негізгі тармақтар.
 • 1 Пирометаллургиялық процестер теориясы; негізгі тармақтар.
 • 3 Металлургиялық реакциялар теңдеулеріне сәйкес металлургиялық есептеулер
 • 4 Металлургиялық реакциялардың термодинамикасы; металлургиялық процестердің термокинетикалық сипаттамалары.
 • 5 Автогендік металлургиялық процестер
 • 6 Металлургиялық процестер бағытының термодинамикалық өлшемдері
 • 7 Химиялық тепе-теңдік химиялық реакцияларға қатысатын металлургиялық процестердің шегі көрсеткіші ретінде
 • 8 Le Chatelier-дің металлургиялық процестің жұмыс регламентін құрудағы ұстанымы
 • 9 Химиялық реакциялармен металлургиялық жүйелердегі тепе-теңдік жағдайлары
 • 10 Металлургиялық жүйелердегі фазалық тепе-теңдік
 • 11 Екілік металлургиялық жүйелердің балқу диаграммалары (металл, тұз, оксид).
 • 12 Мемлекеттік диаграммаларға сәйкес металлургия жүйесінің компоненттерін бөлу және нақтылау
 • 13 Металлургиялық жүйелердің мемлекеттік диаграммаларындағы графикалық-аналитикалық есептеулер принципі
 • 14 Мемлекеттік диаграммаларға сәйкес металлургиялық жүйелерде бөлу, айдау, тазарту теориялары
 • 15 Металл өндірудің металлургиялық тәжірибесінде теориялық принциптерді қолдану
Негізгі әдебиет
 • 1 Ванюков В. А., Зайцев В. Я. Теория пирометаллургических процессов. - М.: Металлургия, 1991, 350с. 2 Рыженков Д. И., Арсентьев П. П., Яковлев В. В. и др. Теория металлургических процессов. - М.: Металлургия, 1989, 391с. 3 Вольский А. Н., Сергиевская Е. М. Теория металлургических процессов. - М.: Металлургия, 1978, 384с. 4 Погорелый А. Д. Теория металлургических процессов. - М.: Металлургия, 1971, 503с. 5 Казачков Е. А. Расчеты по теории металлургических процессов. - Л.: Химия, 1983, 220с. 1 Vanyukov V.A., Zaitsev V. Ya. Theory of pyrometallurgical processes. - M.: Metallurgy, 1991, 350p. 2 Ryzhenkov D.I., Arsentiev P.P., Yakovlev V.V. et al. Theory of metallurgical processes. - M.: Metallurgy, 1989, 391s. 3 Volsky A.N., Sergievskaya E.M. Theory of metallurgical processes. - M.: Metallurgy, 1978, 384s. 4 Pogorely A. D. Theory of metallurgical processes. - M.: Metallurgy, 1971, 503s. 5 Kazachkov E. A. Calculations in the theory of metallurgical processes. - L .: Chemistry, 1983, 220s.