Металлургия свинца, цинка и кадмия

Сипаттама: Қорғасынның, мырыштың және кадмийдің шикізат базасымен және олардың кендері мен концентраттарын өңдеудің технологиялық сұлбаларымен танысу, қорғасын, мырыш және кадмий алу кезінде металлургиялық агрегаттарда өтетін пирометаллургиялық және гидрометаллургиялық процестердің негізгі термодинамикалық және кинетикалық заңдылықтарын зерттеу; олардан құнды компоненттерді алу мақсатында өндірістің аралық өнімдерін өңдеу тәсілдері мен технологияларын зерттеу; негізгі технологиялық жабдықтың құрылысы мен жұмыс істеу принципі қарастырылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • «Қорғасын, мырыш және кадмийдің металлургиясы» пәнінің мақсаты – студенттердің қорғасын, мырыш және кадмий өндірудің теориялық негізін, қорғасын, мырыш және кадмий өндірісінің заманауи күйін және осы саланың даму болашағын игеруі болып табылады.
Міндет
 • «Қорғасын, мырыш және кадмийдің металлургиясы» курсын зерделеу міндеттері – студенттерді қорғасын, мырыш және кадмийді өндіру кезінде металлургиялық агрегаттарында жүретін үрдістердің негізгі заңдылықтары туралы заманауй түсініктерінің болуы, қорғасын, мырыш және кадмийді алу процестерінің технологиялық үрдістерінің, материалдық және жылулық баланстарын есептеу әдістерін игеру, сонымен қатар студенттерді іс-тәжірибелік қызметтерде қолдану үшін жаратылыстану-ғылыми сипаттағыы терең біліммен қамтамасыз ету.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • - қорғасын, мырыш және кадмийдің шикізат базасын және құрамында қорғасын, мырыш және кадмийі бар материалдарды өңдеудің технологиялық сұлбаларыын білу;
 • - қорғасын, мырыш және кадмийді алу кезінде металлургиялық агрегаттарда жүретін пирометаллургиялық және гидрометаллургиялық үрдістердің негізгі термодинамикалық және кинетикалық заңдылықтарын және теориялық негіздерін түсінуі және білуі тиіс
 • - қорғасын, мырыш және кадмий өндірісінің аралық өнімдерін өңдеп, олардан бағалы құрауыштарды бөліп алу жолдары мен технологияларын түсінуі және білуі тиіс;
 • - қорғасынды өндіру кезінде пайдаланылатын автогендік үрдістердің технологиясын және теориялық негізін түсінуі және білуі тиіс;
 • - негізгі технологиялық жабдықтардың құрылысын және жұмыс істеп принциптерін түсінуі және білуі тиіс;
 • - металлургиялық үрдістерді теориялық және іс-тәжірибелік зерттеудің негіздерін түсінуі және білуі тиіс;
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • - қорғасын, мырыш және кадмийді алу процестерінің технологиялық есептеулерін түсінуі және оларды шығаруға қолдануы
 • - алынған білімді қорғасын, мырыш және кадмийді алудың технологиялық процестерін зерттеу үшін түсіну және қолдану
 • - қорғасын, мырыш және кадмийді алу процестерінің технологиялық есептеулерін жүргізу үшін математикалық, жаратылыстану-ғылыми пәндер, арнайы пәндердің негізгі заңдарын пайдалану
 • - металлургиялық процестердің теориялық және тәжірибелік зерттеулерін жүргізу;
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • - қорғасын, мырыш және кадмийді өндіру процестері бойынша зерттеулік жұмыстардға әдебиеттік шолу жасау;
 • - қорғасын, мырыш және кадмийді өндірудің технологиялық процестерін зерттеу нәтижелерін қорытындылау және түсіндіру
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • - орындалған зерттеулік жұмыстар бойынша есептеме дайындау
 • - зерттеулік жұмыстарды орындау нәтижелері бойынша ақпараттар беру;
 • - командада жұмыс істей білу;
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • - зерттеулік жұмыстардың және қорғасын, мырыш және кадмийді алу процестерінің технологияларын талдау негізінде негізгі проблемаларды анықтау және оларды шешу жолдарын табу;
 • - қорғасын, мырыш және кадмийді алу технологияларының проблемалық мәселелерін шешу бойынша зерттеу жұмыстарын жоспарлау және жүргізе білу;
 • - білімдерін жетілдіру және ары қарай оқу дағдысының болуы
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • 1.Қорғасынның кендері мен минералдары. Cульфидтік қорғасын концентраттарын агломерациялық күйдіру
 • 2. Сульфидтік қорғасын концентраттарын реакциялық балқыту. Қорғасын агломератын шахталық балқыту
 • 3. Қорғасынның металлургиясындағы автогендік процестердің теориялық негізі. Қалқымалы балқыту. Q-S-L-процесс. Процесс «Айзасмелт».
 • 4 КИВЦЭТ-ЦС и КИВЦЭТ- КФ процестер
 • 5. Қара қорғасынды рафинациялау (тазарту)
 • 6. Шахталық балқыту өнімдерін қайта өңдеу
 • 7. Мырыштың кендері мен минералдары. Мырышты алудың дистилляциялық әдісі. Мырышты тазарту
 • 8. Мырыш концентраттарын күйдіру
 • 9. Күйдірілген мырыш концентраттарын ерітінділеу
 • 10. Сульфаттық мырыш ерітінділерін тазарту
 • 11. Мырышты электролиттік жолмен алу. Катодтық мырышты қайта балқыту
 • 12. Мырыш өндірісінің өнеркәсіптік өнімдерін пирометаллургиялық әдістермен өңдеу
 • 13. Мырыш өндірісінің өнеркәсіптік өнімдерін гидрометаллургиялық әдістермен өңдеу
 • 14. Кадмийдің минералдары мен кендері. Полиметалдық кендер мен концентраттарды металлургиялық өңдеу кезінде кадмийдің таралуы
 • 15. Мыс-кадмий кектерін өңдеу. Құрамында кадмийі бар шаңдарды өңдеу. Таза кадмий алу
Негізгі әдебиет
 • 1 Уткин Н.И., Производство цветных металлов//-М., «Интернет инжиниринг», 2002 4 Марченко Н.В., Вершинина Е.П., Гильдербрандт Э.М., Металлургия тяжёлых цветных металлов// - Красноярск, СФУ, 2009 2 Зайцев В.Я., Маргулис Е.В. Металлургия свинца и цинка// -М., Металлургия, 1985 4 Лоскутов.Ф.М., Цейдлер А.А, Расчёты по металлургии тяжёлых цветных металлов,//-М., Металлургиздат, 1963
Қосымша әдебиеттер
 • 1 Шиврин Г.М.. Металлургия свинца и цинка// -М., Металлургия, 1982 2 Гудима Н.В., Шейн Я.П., Краткий справочник по металлургии цветных металлов//-М., Металлургия, 1987 4 Гудима Н.В., Карасёв Ю.А., Кистяковский Б.Б. и др., Технологические расчёты в металлургии тяжёлых металлов//-М., Металлургия 1977 5 Баймаков Ю.В., Журин А.И., Электролиз в гидрометаллургии//-М., Металлургия, 1970 6 Лакерник М. М., Пахомова Г. Н., Металлургия цинка и кадмия//-М.,Металлургия, 1969 7 Набойченко С.С., Юнь А.А. Расчёты гидрометаллургических процессов.// - М.: МИСИС, 1995 8 Краткий справочник физико-химических величии. Под редакцией Равдель А. А. и Пономарёва А. М. //– Л.: Химия, 1983 9 В.С.Жаглов, З.В. Шерегеда, Металлургия свинца, цинка и кадмия. Курс лекций //- Усть-Каменогорск, ВКГТУ, 2012 10 В.С.Жаглов, З.В. Шерегеда, Металлургия свинца, цинка и кадмия. Задания на самостоятельную работу и методические указания по их выполнении//- Усть-Каменогорск, ВКГТУ, 2012 11 В.С.Жаглов, З.В. Шерегеда Металлургия свинца, цинка и кадмия. Методические указания по выполнению лабораторных работ//- Усть-Каменогорск, ВКГТУ, 2012 12 Электронный учебник «Металлургия свинца, цинка и кадмия»