Оценка природных ресурсов и недр

Сипаттама: Табиғи ресурстар - кеңістікті-уақытша (санаты; олардың көлемі әртүрлі, әр түрлі аудандарында жер шары мен түрлі сатыларында әлеуметтік-экономикалық даму қоғамы болып табылады. Дене және табиғат құбылыстары ретінде белгілі бір ресурстың жағдайда, егер олардың қажеттілік пайда болады. Бірақ қажеттілігін, өз кезегінде, пайда және кеңейіп дамуына қарай техникалық мүмкіндіктерін игеру табиғи байлықтар болып табылады.

Кредиттер саны: 3

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Пәннің мақсаты - жерлерді тиімді пайдалануды жоспарлау үшін қажетті студенттердің табиғи ресурстар және оларды бағалау туралы білім алу.
Міндет
 • Курстың мақсатына студенттің табиғи ресурстар, олардың қоғамның экономикалық өміріндегі ролі, оларды тиімді пайдалану туралы білім алуы.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Студенттер табиғи ресурстар мен қойнауды бағалау әдістері, табиғи ресурстар классификациясы , орман, минералды-шикізат ресурстары, ауыл шаруашылық ресурстарын бағалау туралы түсініктің болуы.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Табиғи ресурстар мен қойнауды бағалауды білу. Табиғи ресурстарды экономикалық бағалаудың тәжірибелік дағдыларының болуы
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Аналог-объектілердің нарықтық бағасын талдау.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Әр түрлі деңгейдегі білім беру мекемелерінде арнайы пәндерді оқытуға дайын болу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Табиғи ресурстарды экономикалық бағалаудағы тәжірибелік дағдылары.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Табиғи ресурстар мен жер қойнауын бағалау бойынша пәннің өзектілігі
 • Минералдық шикізат қорларын бағалау үшін кен орындарын зерттеу деректері.
 • Өндіруші кәсіпорынның табысы
 • Күрделі шығындар және өндірістік шығыстар, күрделі шығындарды есептеу әдісі
 • Кен орындарын игеру жобаларын қаржыландыру әдістері
 • Тау-кен өндіру саласында салық салу
 • Мұнай өндірудегі фискалдық жүйелер
 • Нақты ақшаның дисконтталған ағындарын талдау
 • Инвестицияларды бағалау әдістері
 • Дисконт ставкасын таңдау
 • Жобаның өміршеңдігін анықтау
 • Қазақстан Республикасындағы су пайдаланудың заңнамалық негіздері
 • Қазақстан Республикасында орман пайдаланудың заңнамалық негіздері
Негізгі әдебиет
 • Равино, А. В. Оценка природных ресурсов: Учебно-методическое пособие. – Минск: БГТУ, 2015. – 135 с.
 • Тимошенко, Т.М. Основы экологии и экономика природопользования Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2010. – 96 с.
 • Лихачѐв, С.В. Экологические и биологические аспекты природопользования : учебное пособие /. – Пермь : ИПЦ «Прокростъ», 2018. – 177 с.
 • Кодекс Республики Казахстан О недрах и недропользовании от 27 декабря 2017 года № 125-VI ЗРК.
 • Закон Республики Казахстан Об оценочной деятельности в Республике Казахстан от 10 января 2018 года № 133-VІ ЗРК.
 • Земельный Кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442.
 • Водный Кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года № 481.
 • Лесной Кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003 года № 477
Қосымша әдебиеттер
 • Глуб А.А., Струкова Е.В. Экономика природных ресурсов: Учебное пособие для вузов. — М.: Аспект Пресс, 2002. — 319с.
 • Дергачев А.Л., Хилл Дж., Казаченко Л.Д. Финансово-экономическая оценка минеральных месторождений: - Учебник / Под ред. В.С.Старостина. -М.: Изд-во МГУ, 2000. - 176 с.
 • Минц А.А. Экономическая оценка естественных ресурсов. - М. Мысль, 2000.-302 с.
 • Тонкопий М.С. Экономика природопользования.- Алматы: Экономика 2000.-476 с.
 • Тонкопий М.С. Экология и экономика природопользования: Учебник.-Алматы: Экономик'С. 2003. - 529 с.