Цифровое картографирование

Сипаттама: Аумақтық объектілерді, процестер мен құбылыстарды цифрлық сипаттау теориясын зерттеу, сандық карталарды құрудың технологиялық құралдарын және картографиялық ақпаратты сандық нысанға түрлендіру әдістерін меңгеру, сандық карталарды автоматты және автоматтандырылған құру дағдыларына ие болу.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Студенттерді сандық картографиялаудың теориялық мәселелерімен, топографиялық және тақырыптық картографиялық ақпаратты жіктеу және кодтау принциптерімен таныстыру.
Міндет
  • - сандық карталарды құрудың, бақылаудың және редакциялаудың әртүрлі техникалық құралдарын пайдалануды үйрету; - картографиялық ақпаратты сандық түрге түрлендіру ометодаларын құруды қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • сандық картографияның теориялық негіздерін, картографиялық ақпаратты жіктеу және кодтау принциптерін, картографиялық ақпаратты цифрлық сипаттау ережелерін, сандық картографиялық материалдың дәлдігі мен сапасының талаптарын;
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • бастапқы картографиялық материалды сандық түрге келтіруді орындау
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • геоақпараттық технологияларды қолдану және практикалық қызметте зерттелген әдістерді қолдану.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Кадастрлық және жерге орналастыру жұмыстарын орындаудың компьютерлік технологияларымен жұмыс.
Негізгі әдебиет
  • Раклов В. Географические информационные системы в тематической картографии. Учебное пособие. – М.: Академический проект, 2014 Карпик А.П. Методологические и технологические основы геоинформационного обеспечения территорий. – Новосибирск: СГГА, 2014 Неумывакин Ю.К., Перский М.И. Автоматизированные методы геодезических измерений в землеустройстве. – М.: Недра, 2000