Метеорология, климатология и гидрология

Сипаттама: Курс атмосфераның құрылысын, ауа массаларының қозғалысын, радиациялық және жылу балансын, метеорологиялық элементтерді, климатты және оның өзгеру болжамдарын, климат құраушы факторларды, табиғи ресурстарды тиімді пайдалануды және өзен ағысының қалыптасу заңдылықтарын, көлдер, батпақтар, өзендерінің режимін, су ағыстары мен су қоймаларының негізгі гидрологиялық сипаттамаларын анықтау және өлшеу әдістері мен техникалық құралдарын зерттеуге бағытталған.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Метеорология, климатология және гидрология саласында білімнің негізін алу және болашақта алған білімін жоғары дәрежеде колдану.
Міндет
 • Территорияның ауа – райы – климаттық жағдайларын анықтайтын атмосфералық процестердің заңдылықтарын; су объектілері мен өзендердің гидрологиялық заңдылықтарын; табиғи және ауыл шаруашылық ландшафттардың өнімділігіне, шаруашылық қызметіне, табиғи аумақтық кешендеріне табиғи сулар мен климаттың әсері; гидрологиялық және метеорологиялық болжамдар әдістерімен танысу; есептерді шығаруды үйрету.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • - студент атмосфера құрамы мен құрылысын, атмосфера қысымының таралу заңдылығын, кұн радиациясының жерге түсуі мен трансформациясын, жылу балансының қалыптасуын білу қажет.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • -курстың теориялық жағдайын картографиялау және табиғи-аумақтықты баяндау үшін, далалық және өндірістік тәжірибеде метеорологиялық есептерді шешіп қолдана білу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • - студент құрғак және ылғал ауаның тығыздылығын анықтай білуі, барометрлік формулаларды қолдана отырып есептерді шығару, өзен бассейінінің морфометриалық қасиеттерін есептеу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Ұжымда ұйымдастыру басқару қызметін атқаруға қабілет.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Курсты оқу барысында алған білім мен шеберлікті қолдана білу.
Негізгі әдебиет
 • Хромов С.П. Метеорология и гидрология. – Л.: Гидрометеоиздат, 1983.
 • Хромов С.П., Петросянц М.А. Метеорология и климатология. –М.: Изд-во МГУ, 1999.
 • Лосев А.П., Журина Л.Л. Агрометеорология. –М.: Колос, 2001
 • Климат Юго-Западного Алтая/Под ред.А.В. Егориной. –Усть-Каменогорск, 2002