Геоинформатика

Сипаттама: Адам өркениетінің дамуының негізгі факторы қазіргі таңда ақпараттық ресурстар болып табылады, ал Ақпарат адам қызметінің барлық түрлерінің ажырамас бөлігі болып табылады. Ақпараттың маңызды құрамдас бөлігі - қоршаған географиялық кеңістік туралы кеңістіктік-үйлестірілген ақпарат болып табылады. Адамзат күнделікті өмірде кеңістіктік ақпаратты пайдалануға жақындады. Геоақпаратты алу және пайдалану мәселелері жаңа ұғымға – геоинформатикаға негізделеді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • студенттердің кеңістіктік мәліметтерді үлгілеудің,сақтаудың және ұйымдастырудың негізгі тәсілдері туралы білімдерін меңгеру, геоақпараттық технологияларды пайдаланудың тәжірибелік дағдыларын меңгеру.
Міндет
  • Пәннің басты міндеті студенттердің білім деңгейінің біліктілік сипаттамасымен сәйкес келуіне қол жеткізу болып табылады.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • - знать основы цифровой картографирования и моделирования пространственных данных в области организации геодезических и картографических работ; - знать форматы и стандарты цифровой информации; - перед глазами должно быть сделано цифровое моделирование местности;
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Қазіргі заманғы географиялық және жер ақпараттық жүйелерді, графикалық, кадастрлық және басқа ақпаратты жаңа заманғы дәрежеде қолдау және дайындау тәсілдердің білімдерін қолдана білу. - топографиялық объектілердің класификаторларымен жұмыс істеген кездегі дағдыларды иеленуі керек; - электронды тахеометрден ПЭЕМ мәліметтерді беру үшін ақпаратты-бағдарлама комплекстерін қолдана білуі керек; - аналогты ақпараттың сандыққа қайта құруды қолдана білуі керек; - топо-геодезиялық ақпаратында компьютердегі өңдеудің амалын, әдісін және банк мәліметтері туралы түсінік алу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Технологиялық, картографиялық, ғылыми-зерттеуге және өндірістік қызметінің мақсаттары үшін геодезиялық және аэроғарыштық ақпаратты жинақтауға қабілеттілігі
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Ұжымдық басқаруда ғылыми-зерттеулер мен жобалау жұмыстарын ұйымдастыру іскерліктері мен дағдыларын тәжірибиеде пайдалану қабілеттілігі
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Геодезиялық және фотограмметриялық аспаптармен, жабдықтармен және құралдармен, геодезиялық жұмыстарын орындаудың компьютерлік технологиясымен жұмыс дағдылары.
Негізгі әдебиет
  • 1. Заварзин А.В., Капралов Е.Г., Тикунов В.С. Сборник задачи и упражнений по геоиноформатике. – М.: Академия, 2009 2. Ирина Лурье Геоинформационное картографирование. – М.: КДУ, 2017 3. Журкин, И. Г. Геоинформационные системы: учебное пособие / И. Г. Журкин, С. В. Шайтура. - М.: Кудиц-Пресс, 2009 4. Блиновская Я.Ю., Задоя Д.С. Введение в геоинформационные системы: Учебное пособие. – М.: Академик, 2018 5. Карпик А.П. Методологические и технологические основы геоинформационного обеспечения территорий. – Новосибирск: СГГА, 2014