Геодезическое инструментоведение

Сипаттама: Пән оптикалық схемаларды, құрылғыларды, зерттеулерді, геодезиялық аспаптардың негізгі типтерін: теодолиттер, нивелирлер, қашықтан өлшеуіштер, электрондық тахеометрлер, сандық нивелирлер, лазерлік рулеткаларды қарастырады, сондай-ақ геодезиялық аспаптарды пайдалану, тасымалдау және сақтаудың негізгі қағидаларымен, жұмыстарды қауіпсіз жүргізу және аспаптарға техникалық қызмет көрсету мәселелерімен танысады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Студенттердің геодезиялық аспаптар туралы терең білім алу, аспаптармен жұмыс істеу, олармен шебер және ұқыпты жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру.
Міндет
 • оптикалық және оптикалық-электрондық жүйелер теориясын зерттеу
 • геодезиялық аспаптардың құрылысын оқып үйрену.
 • Аспаптарды зерттеу әдістерін оқып үйрену.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Геодезиялық өлшеулер және олардың қорытындыларын математикалық өңдеу үшін қолданылатын геодезиялық, фотограмметриялық және картографиялық аспаптар, ғарыштық геодезияның техникалық құралдары, есептеу техникасы мен ақпаратты автоматты өңдеу құралдары, сондай-ақ картаны құру білімі.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Геодезиялық аспаптардың техникалық құжаттарын еркін талдау қабілеттілігі, олармен жұмыс істеу дағдыларын білу.
 • Аспаптардың принципті схемаларының білімін қолдану қабілеттілігі, негізгі зерттеулер мен тексеруді орындай білу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Ақпаратты талдау қабілеттілігі, астрономиялық анықтамалардың өндірісінің тәсілдері және оларды қолдану жағдайлары туралы қорытынды жасай және дәлелді ойды айта білу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Коллективте ұйымдастыру-басқару функцияларын орындау қабілеттілігі.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Геодезиялық жұмыстарды орындауда геодезиялық және фотограмметриялық аспаптармен, құрал-жабдықтармен, инструменттермен жұмыс істеу дағдылары.
Негізгі әдебиет
 • Уставич Г.А., Олейник А.М., Попов А.М., Пошивайло Я Г. «Геодезические приборы. Теодолиты. Нивелиры». Тюмень, 2005
 • Уставич Г.А. «Геодезическое инструментоведение». Методические указания для выполнения лабораторных работ для студентов второго курса специальностей СГГА по направлению 120101 «Геодезия», 2007
 • Ямбаев Х.К. Геодезическое инструментоведение [Текст]: учеб.для вузов: рекомендовано УМО/ Х.К.Ямбаев, 2011