Расчеты точности геодезических работ в строительстве

Сипаттама: Курс негізгі және егжей-тегжейлі бөлу жұмыстарының алдындағы инженерлік-геодезиялық есептердің негізгі тәсілдерін, сондай-ақ тұрғын үй-азаматтық ғимараттар мен әртүрлі инженерлік құрылыстарды салу кезінде кеңінен қолданылатын геодезиялық бөлу жұмыстарын жүргізудің негізгі әдістері мен тәсілдерін зерттеуге бағытталған.

Кредиттер саны: 3

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Пәнді игерудің мақсаты Өнеркәсіптік, азаматтық және арнайы мақсаттағы объектілерді жобалау, салу және пайдалану кезінде қажетті теориялық және практикалық білім алу және жалпы құрылымдар мен ғимараттарды (құрылыстарды) монтаждаудың қажетті геометриялық дәлдігін қамтамасыз ету болып табылады. Геодезиялық өлшеулердің, есептеулердің және олардың нәтижелерінің дәлдігін бағалаудың заманауи әдістерін оқу.
Міндет
 • Пәнді оқытудың міндеттері: - геодезиялық ақпаратты өңдеудің заманауи технологиялары мен әдістерімен танысу, құрылыс алаңында бастапқы негіз құру; - ғимараттар мен құрылыстарды тұрғызу және оларды пайдалану кезінде геодезиялық жұмыстарды орындауда практикалық дағдылар мен іскерлікті қалыптастыру; - ғимараттар мен құрылыстарды тұрғызу кезінде геодезиялық бақылауды орындау, жекелеген жұмыс түрлері және жалпы құрылыс объектісі бойынша атқару құжаттамасын жасау.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Жобалық шешімдердің алдын ала техникалық-экономикалық негіздемесін жүргізу, Жобалық (техникалық және жұмыс) құжаттаманы әзірлеу, аяқталған жобалау-конструкторлық жұмыстарды ресімдеу, әзірленетін жобалар мен техникалық құжаттаманың тапсырмаға, стандарттарға, техникалық шарттарға және басқа да нормативтік құжаттарға сәйкестігін бақылау қабілеті.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • - жобалау жағдайына құрылымдарды орнату үшін қолданыстағы жабдықты қолдану; - Геодезиялық өлшеулерді жергілікті жерде жүзеге асыру және олардың дәлдігін бағалау; - Геодезиялық жұмыстарды жүргізу бойынша нормативтік әдебиетті қолдану; - Геодезиялық жұмыстарды жоспарлау және ұйымдастыру; - геодезиялық есептерді шешуде заманауи геодезиялық аспаптарды қолдану; - құрылыстардың кеңістіктік жағдайын геодезиялық бақылау әдістері. - жергілікті жердің координаттары мен нүктелерінің белгілерін анықтау әдістері; - нивелирлік және теодолиттік жүрістерді салу әдістері.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Ақпаратты талдау, негізделген пікір айту және әртүрлі геодезиялық өлшеулерді өндеу тәсілдері және оларды қолдану шарттары туралы негізделген қорытынды жасау қабілеті.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Ұжымда ұйымдастыру-басқару функциясын орындауға қабілеті.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Ғимараттар мен құрылыстарды жобалауды және салуды геодезиялық қамтамасыз ету бойынша нормативтік құжаттаманы, ғимараттар мен құрылыстарды жобалау кезеңдерін, инженерлік ізденістер кезінде әзірленетін нормативтік құжаттардың құрамын, геодезиялық жұмыстар өндірісінің жобасын, оның мазмұнын білу.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Инженерлік-геодезиялық тірек желілері. Желілердің дәлдігін және олардың даму сатыларының санын есептеу әдістері.
 • Геодезиялық құрылыс торы. Биіктік желілер.
 • Геодезиялық бұрыштық өзгерістер және олардың дәлдігін бағалау. Горизонталь және тік бұрыштарды өлшеу принципі.
 • Геодезиялық сызықтық өзгерістер және олардың дәлдігін бағалау. Қашықтықты өлшеу принципі.
 • Теодолитті түсіру барысын камералдық өңдеу. Бұрыштық өлшеулерді өңдеу, Дирекциондық бұрыштарын есептеу, сызықтық өлшеулерді өңдеу, жүріс нүктелерінің координаттарын есептеу.
 • Құрылысқа арналған геодезиялық бөлу негізі.
 • Пландағы құрылыстардың осьтері мен нүктелерін нақты жер бетіне шығару тәсілдері.
 • Биіктік бөлу жұмыстарының негізгі элементтері.
 • Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізудің дәлдігін геодезиялық бақылау.
 • Құрылыстардың кеңістіктік тұрақтылығын геодезиялық бақылаудың құралдары мен әдістері.
 • Автомобиль және темір жолдарды іздестіру және салу кезіндегі геодезиялық жұмыстар.
 • Жер асты коммуникацияларын пландық және биіктігі бойынша бөлу
 • Көпір өткелдеріндегі және туннельдерді салу кезіндегі геодезиялық жұмыстар.
 • Ғимараттар мен құрылыстардың деформациялануын бақылау кезіндегі геодезиялық жұмыстар.
 • Орындау түсірілімдері. Атқарушы бас пландарды құру.
Негізгі әдебиет
 • Дьяков, Б.Н. Основы геодезии и топографии : учеб. пособие / Б. Н. Дьяков, В. Ф. Ковязин, А. Н. Соловьев. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2011. - 272 с.
 • Кусов, В.С. Основы геодезии, картографии и космоаэросъемки : учеб. / В. С. Кусов. - 2-е изд., испр. . - Москва : Академия, 2012. - 256 с.
 • Г.С.Мадимарова.: Қҧрылыстағы геодезиялық жҧмыстар. Оқу құралы Алматы: ҚазҰТУ, 2014 - 217 бет.
 • Составитель: Е.А. Русяева Теория математической обработки геодезических измерений: учебное пособие Часть I. Теория ошибок измерений. — M.: МИИГАиК, 2016.— 56 с.
 • В.Д. Попело., М.В. Ванеева. Теория математической обработки геодезических измерений: Часть 2 Оценивание результатов геодезических измерений и их погрешностей на основе вероятностных представлений. Учебное пособие. Типография ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ. с.139.
 • Левитская, Т. И. Основы геодезии : учеб. пособие / Т. И. Левитская ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. — 2-е изд., перераб. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2017. — 88 с. доступ: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/54025/1/978-5-7996-2199-5_2017.pdf
Қосымша әдебиеттер
 • Г.А. Нефѐдова В.А. Ащеулов, «Теория математической обработки геодезических -измерений в конспективном изложении», Учебное пособие, Новосибирск, СГГА, 2009.
 • http://www.geokniga.org/books/18752
 • Электронный учебник: "Прикладная геодезия основные методы и принципы инженерно-геодезических работ" Авторы: Г.П. Левчук, В.Е. Новак, В.Г.Конусов Прикладная геодезия широко применяется во всех сферах геодезического производства, в том числе и в строительстве. Учебник по прикладной геодезии написан для вуза в соответствии с новой программой курса, утвержденной МВиССО СССР, и издаётся в двух книгах. Пароль: FASTBOOKS Источник: http://4du.ru/books/prikladnaya_geodezy/priklad_geod_osnovnie.html
 • Авторы: Авакян В.В. В настоящем пособии последовательно отражается технология и техника производства геодезических работ на строительной площадке с использованием современных геодезических приборов. Пароль: AVAKYAN Источник: http://4du.ru/books/prikladnaya_geodezy/geod_obespech_stroitel.html