Спутниковые технологии

Сипаттама: Пән студенттерді қазіргі заманғы геодезиялық жерсеріктік жүйелер мен технологиялармен таныстыруға, сонымен қатар осы білімді практикалық қызметте қолдануды білуге бағытталған.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Геодезиялық, жерге орналастыру және кадастрлық мәселелерді шешу үшін, студенттер серіктік технологияларды қолдану теориясы мен тәжірибе саласындағы әрекетті жүзеге асырудағы, білімге, қабілетке, дағдыларға ие болу.
Міндет
 • Координаталардың аспандық және жерлік геоорталық жүйелерін, GPS және ГЛОНАСС жүйелердің құрылымын білу; GPS-қабылдағыштарды қолдану арқылы геоорталық координаталарды анықтауды, бір жүйеден басқа жүйеге координаталарды түрлендіру бойынша есептеулерді орындауды істей алу
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Геодезиялық өлшеулер үшін және олардың нәтижелерін математикалық өндеу кезінде қолданатын геодезиялық аспаптарды, ғарыштық геодезияның техникалық құрал-жабдықтарын, ақпаратты өндеу үшін автоматтандырылған құрал-жабдықтарын білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Мониторинг жүргізу мақсатында әртүрлі объектілерді геодезиялық бақылау кезінде ғарыштық геодезия білімін қолдану қабілеттілігі
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Әртүрлі геодезиялық өлшеулер және оларды қолдану жағдайларының өндірісіндегі тәсілдері туралы қорытынды жасау, ақпаратты талдау қабілеттілігі.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • кешенді мәселелерді шешу кезінде жеке және жауапкершілікті бөле отырып командамен жұмыс істеу
 • ұжымда ұйымдастыру-басқару функцияларын орындауға қабілеттілігі.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Геодезиялық аспаптар және инструментермен жұмыс істеу дағдылары.
 • Геодезиялық техникалық құжаттарды құруға дайындау.
Негізгі әдебиет
 • Антонович, К.М. Использование спутниковых радионавигационных систем в геодезии. Т.1. – М.: ФГУП «Картгеоцентр», 2006
 • Антонович К.М. Использование спутниковых радионавигационных систем в геодезии. Т.2. – М.: ФГУП «Картгеоцентр», 2006
 • Яценков В.С. Основы спутниковой навигации. Системы GPS NAVSTAR и ГЛОНАСС. - М.: Горячая линия-Телеком, 2005
 • Спутниковые навигационные системы. - М.:МАИ каф. 604, 2004
 • Зог Ж.М. Основы спутниковой навигации. - ublox-AG, 2007