Маркшейдерско-геодезическое инструментоведение

Сипаттама: Курс қазіргі заманғы маркшейдерлік-геодезиялық жабдықтарды зерттеу үшін қажетті геометриялық және физикалық оптиканың негізгі ережелерін зерттеуге бағытталған, маркшейдерлік-геодезиялық аспаптардың жеке бөліктерінің теориясы мен құрылымын және оларды зерттеу әдістерін, оптикалық, электронды, лазерлік және спутниктік геодезиялық және маркшейдерлік аспаптардың негізгі типтерін тексеру мен юстировкаларды қарастырады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • геодезиялық аспаптар жөніндегі техникалық құжаттарды дұрыс оқу, олармен жұмыс істей алу; аспаптардың негізгі геометриялық сұлбаларын білу, аспапты тексеру және зерттеу; аспаптарды жөндеу және геодезиялық аспапты құрастыру үшін техникалық тапсырманы әзірлеуді істеуді үйрену
Міндет
 • геодезиялық аспаптардың құрылымын оқып тану, геодезиялық аспаптармен жұмыс істей алу
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Ақпараттарды алудың, қайта өңдеудің және сақтаудың негізгі әдістерін меңгеру. Маркшейдерлік-геодезиялық өлшеулер үшін қолданылатын геодезиялық аспаптарды және құралдарды білу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Тау жұмыстарды маркшейдерлік-геодезиялық қамтамасыз ету кезінде заманауи геодезиялық аспаптарды қолдану және жұмыс істеу қабілеттілігі.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Ақпаратты сараптау, әртүрлі маркшейдерлік-геодезиялық өлшеулер өндірісінің әдістері туралы дәйекті қорытындылар жасау және дәйекті пайымдауды айту.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Ұжымда ұйымдастыру-басқару функцияларын орындау қабілеті.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Заманауи геодезиялық аспаптармен, жабдықтармен, құралдармен, маркшейдерлік-геодезиялық жұмыстардың нәтижелерін өндеу үшін компьютерлік технологиялармен жұмыс істеу дағдылары.
Негізгі әдебиет
 • Ямбаев Х.К., Голыгин Н.Х. Геодезическое инструментоведение. Практикум: Учеб. пособие для вузов. – М.: Юкис, 2005
 • Уставич Г.А. Геодезия. Книга 1. ФГБОУ ВПО «СГГА», 2012
 • Ямбаев Х.К. Геодезическое инструментоведение. Академический проект Гаудеамус, 2011
 • Свешникова И. С., Запрягаева Л.А., Гузеева И.В., Филонов А. С Физика (раздел "Основы геометрической оптики"). Учебное пособие. - М.: Шико, 2002
 • Уставич Г.А. Геодезия. Книга 2. ФГБОУ ВПО «СГГА», 2014
 • Спиридонов А.И. Основы геодезической метрологии. М.: Картгеоцентр – Геоиздат, 2003