Геоинформационные системы в экологии

Сипаттама: Аумақтың тұрақты дамуын басқару, табиғи объектілерді жобалау, салу және пайдалану міндеттерін шешу үшін геоақпараттық жүйелерді (ГАЖ) жобалау туралы түсінік береді. Қоршаған орта компоненттерінің, тұтастай алғанда ландшафтардың жай-күйі, сондай-ақ арнайы бағдарламалық қамтамасыз етуді (ГАЖ-технологияларды пайдалана отырып) табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туралы сандық және сапалық деректерді кеңістіктік ұсыну мүмкіндіктері мен ерекшеліктерін зерттейді

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Студенттерге жобалау туралы түсінік беру аумақтарды тұрақты дамытуды басқару міндеттерін шешу үшін геоақпараттық жүйелер (ГАЖ)
Міндет
  • - ГАЖ идеологиясын және олардың басқа оқылатын пәндер арасындағы орнын түсіну; - ГАЖ құрылымы және олардың компоненттері туралы теориялық білімді меңгеру, ГАЖ қызметінің негізгі принциптері туралы, қазіргі ГАЖ талдамалы мүмкіндіктері туралы; - ГАЖ терминологиясына, алу, сақтау тәсілдеріне бағдарлану, әртүрлі деректер түрлерін редакциялау, құралдар мен геоөңдеу құралдарын, деректерді талдау және нәтижелерді ұсыну тәсілдерін; - әртүрлі ГАЖ-мен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • ГАЖ құрлымы және оның құрамбөліктері туралы, ГАЖ-дің негізгі қыземт ету принциптері туралы, қазіргі заман ГАЖ-нің аналитикалық мүмкіндігі туралы теориялық білім алу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Қазіргі заманғы техникамен жұмыс істеу дағдысын меңгеру, қоршаған ортаның жағдайын бағалау және талдау кезінде ақпараттық технологияларды қолдана білу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • ГАЖ идеологиясын және оның басқа да оқытылатын пәндер арасындағы орнын түсіну
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Өзінің өндірістік және қоғамдық қызметін кәсіби жүзеге асыру және қоршаған ортаны қорғау саласындағы әдістер мен бағдарламаларды әзірлеуге және іске асыруға қатысу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Әртүрлі бағдарламалық құралдар (ГАЖ) қолдану, нақты ГАЖ-не қажетті деректер базасын құру, қоршаған ортаны қорғау мәселелері бойынша нормативтік-техникалық және құқықтық құжаттармен қолдану, қоршаған ортаға антропогенді әсер ету қауіпінің дәрежесін талдау және бағалау, тіршілік ету ортасындағы жағымсыз жағдайдың өрбуін болжау, территория қоршаған ортасына жағымсыз әсерді азайту бойынша шаралар әзірлеу, ГАЖ-технологиясын қолданып арнаулы мазмұндағы сандық карталарды құру дағдысы
Негізгі әдебиет
  • 1. Введение в геоинформационные системы: Учебное пособие / Блиновская Я.Ю., Задоя Д.С., - 2-е изд. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 112 с. 2.Тикунов В.Н. Геоинформатика. В 2 книгах. Книга 1,2. – М.: Академия, 2010. – 416с. 3 Заварзин А.В., Капралов Е.Г., Тикунов В.С.Сборник задач и упражнений по геоинформатике. - М.: Академия, 2011. – 512 с. 4 Курбатова А. С., Баранникова Ю. А., Комедчиков Н. Н. Экологическое картографирование в градостроительном проектировании. - М.:Маджента, НИиПИЭГ, 2006. – 192 с 5 Щербаков В.М. Экспертно-оценочное ГИС-картографирование. – М.: Проспект Науки, 2011. – 192 с.