Основы биотехнологии

Сипаттама: Биотехнология - бұл адамзаттың көптеген экологиялық, сондай-ақ жаһандық мәселелерін шешуге елеулі әсер ететін ғылым мен өндірістің жаңа саласы. Биотехнология, атап айтқанда, қоршаған ортаны қорғау және қоршаған ортаны ластау салдарын жою бойынша алдын алу шараларының жүйесін жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Сондықтан биотехнология негіздерін білу қоршаған ортаны қорғау және сақтау мәселелерін шешу үшін қажет.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Курстың мақсаты – студенттерге биотехнология дегеніміз не, оның даму тарихы, негізгі бағаттары мен даму болашағы туралы білім беру. Студенттерді биотехнологиялық процесстің негізімен, өндірістік өнімдерді дақылдандыру әдістерімен, өнімдерді микробтық синтез биотехнологиясымен таныстыру, оларды халық шаруашылығында қолдану. Биотехнологияның соңғы, жаңа бағыттар негіздері бойынша теориялық мәлімет беру.
Міндет
  • Студенттер биотехнологияның негізгі бағыттырын, өндірістік өнімнің микробтық синтезінің технологиялық негізін, микроорганизмдердің өндірістік штамдарын жасаудың технологиясын және өндірістік өнімдерге қойылытын талаптарды, микробтар синтезінің өнімін халық шаруашылығында қолданудың жолдарын, биотехнологияны ауыл шаруашылығында, металлургияда, жаңа материалдар алуда, қоршаған ортаны қорғауда, энергия алудың алтернативті көздерін табуда қолдану мүмкіндіктерін білуі қажет. Қоршаған ортаның экологиялық мәселелерін шешу үшін биотехнология пәні бойынша қажетті теориялық білімдерін меңгеру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Биотехнология негіздері мәселесі бойынша студенттердің теориялық және практикалық дайындығының мақсаты, еңбек ету кезінде адам денсаулығына биологиялық, химиялық, физикалық және психофизикалық факторлардың әсерін оқып үйрену сонымен қатар экологиялық және өндірістік мәселелер бойынша осы пәннен алған білімдерін қолдану
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • өндірістік өнімнің микробтық синтезінің технологиялық негізін, микроорганизмдердің өндірістік штамдарын жасаудың технологиясын және өндірістік өнімдерге қойылытын талаптарды, микробтар синтезінің өнімін халық шаруашылығында қолданудың жолдарын, биотехнологияны ауыл шаруашылығында, металлургияда, жаңа материалдар алуда, қоршаған ортаны қорғауда, энергия алудың алтернативті көздерін табуда қолдану мүмкіндіктерін білу. Қоршаған ортаның экологиялық мәселелерін шешу үшін биотехнология пәні бойынша қажетті теориялық білімдерін меңгеру.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • биотехнологияның экологиялық, қоршаған ортаны қорғау, еңбек гигиенасында маңызды проблемаларды шешуде қолдануының маңызы мен жолдарын үйрену
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • биотехнологияны ауыл шаруашылығында, металлургияда, жаңа материалдар алуда, қоршаған ортаны қорғауда, энергия алудың алтернативті көздерін табуда қолдану мүмкіндіктерін білуі қажет. Қоршаған ортаның экологиялық мәселелерін шешу үшін биотехнология пәні бойынша қажетті теориялық білімдерін меңгеру
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету кезінде қолданылатын технологиялар, құралдар, аспаптар және жүйелерді әзірлеу және жобалау әдістемесіндегі білімді, біліктілікті жетілдіру.
Негізгі әдебиет
  • 1 Беккер М.Е., Лиепиныш Г.К., Райнулис Е.П. Биотехнология. М.:Атоимздат, 1990 г. 2 Муромцев Г.С., Бутенко Р.Г.,Тихоненко Т.Н., Прокофева М.И. Основы сельскохозяйственной биотехнологии. М, 1990 г. 3 Аркадьева З.А., Безбородов А.М., Блохина И.Н. и др. Промышленная биотехнология. М., Высшая школа, 1989г. 4 Черников В.А., Грингоф И.Г., Емцев В.Т. и др. Агроэкология. Методология, технология, экономика – М.: КолосС, 2004 г. 5 Саловарова В.П., Козлов Ю,П. Эколого-биотехнологические основы конверсии растительных субстратов – М.: Рссийский университет дружбы народов, 2001 г. Дополнительная литература 1. Воробьева Л.И. Техническая микробиология М., МГУ, 1987 г. 2. Мишунин И.Ф., Шевченко М.И. Этюды о биотехнологии. Киев, Нукова Думка, 1989 г. 3. Пирузен Э.С. Генетическая инженерия растений. (новое в жизни, науке, технике. Серия «Биология»), 1988 № 5 4. Сэссон А. Биотехнология: свершение и надежды. М., 1987 г. 5. Валиханова Г.Ж. Биотехнология растений. Алматы, 1996г