Техника и технология защиты атмосферы

Сипаттама: Пәнде атмосфералық ауадағы зиянды заттардың концентрациясын төмендету міндетімен байланысты әдістер мен құралдар, шығарындыларды өнеркәсіптік газдарды тазалау аппараттарының конструкциялары мен сипаттамалары, олардың қолданылу саласы, шаңды-газды тазарту және қоршаған ортаны шу мен электромагниттік өрістен қорғау жүйелерінің тиімділігі мен орны оқытылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Пәннің мақсаты студенттерді атмосфераны техногендік шығарындылардан тазалау үшін қолданылатын техникалық қондырғыларды, ауаны тазалау процестерінің экологиялық аспектілерін мәселелерін қарастыруға, шығарындылардың қауіптілігін бағалауға, атмосфераны ластауды төмендету әдістері бойынша нақты шешім қабылдауға үйрету болып саналады.
Міндет
  • Табиғат қорғау жөніндегі білімдерін жетілдіру мен атмосфераны қорғау техникасы мен технологиясын білу студенттер үшін басты міндеттердің бірі
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Асмосфераны қорғаудың техникасы мен технологиясы аясындағы нормативті-техникалық актілерді, ҚР Заңының негізгілерін білу. Асмосфераны қорғаудың техникасы мен технологиясының негізін білу қажет.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Атмосфераны қорғаудың техникасы мен технологиясына қатысты нормативті-техникалық және нормативті-экологиялық құжаттармен жұмыс істей алу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Атмосфераны қорғаудың техникасы мен технологиясына қатысты нормативті-техникалық және нормативті-экологиялық құжаттармен жұмыс істеу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Атмосфераны техногендік шығарындылардан тазалау үшін қолданылатын техникалық қондырғыларды, ауаны тазалау процестерінің экологиялық аспектілері мәселелерін қарау.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Атмосфераға шығарылатын шығарындылардың қауіптілігін бағалап, атмосфераны ластауды төмендету әдістері бойынша нақты шешім қабылдау.
Негізгі әдебиет
  • 1. В. Г. Калыгин Промышленная экология Курс лекций. – М.: Изд-во МНЭПУ, 2000 г, 239 с Федорова А.И, Никольская А.Н. Практикум по экологии и охране окружающей среды. ГИЦ. ВЛАДОС, 2001 г,288 с. 2. Инженерная экология и экологический менеджмент /М.В.Буторина, П.В.Воробьев, А.П.Дмитриева и др. Под ред. Н.И.Иванова, И.М.Фадина – М.:Логос,2002. -528 с. 3.Панин М.С. Экология Казахстана. Учебник для экологических и биологических специальностей вузов. Семипалатинск-2005 г