Основы научных исследований и проектирования

Сипаттама: Курстың құрамына кіреді: Қазақстандағы ҒЗЖ құрылымын зерттеу; оның философиялық аспектілері мен ғылыми танымның әдіснамалық негіздері; ҒЗЖ кезеңдерін зерттеу. Сонымен қатар, курс теориялық зерттеу әдістерін зерттейді, ғылыми эксперимент қою негіздері, ғылыми зерттеу бағытын таңдау мәселелерін қозғайды. Курсты оқу кезінде студенттер ғылыми ақпаратты іздеу, жинақтау және өңдеу, сондай-ақ эксперименталды зерттеулерді жүргізу, өңдеу және рәсімдеуді үйренеді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • ғылыми зерттеулерді рационалды жоспарлай алатын, ұсынылған ойлап шығарулар сұраныстарын безендіре алатын, берілген ғылыми тәжірибелерді әзірлеп, эксперименталдық зерттеулер бойынша эмпирикалық тәуелділіктердің қорытындыларын жасай алатын теориялық білімдермен және практикалық дағдылармен толықтай қамтылған мамандарды дайындау
Міндет
  • ғылыми зерттеу жұмысы туралы түсініктер негіздерін, қате теориялардың негіздерін, математикалық статистикаларды, эксперименттерді рационалды жоспарлау үшін ықтималдық теорияларын меңгерту
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • өндірістік күштердің дамуындағы, техника мен технологиялардың жаңа түрлерін құруда, еңбек өнімділіг арттыруда, қоршаған ортаны қорғаудағы ғылымның рөлін; ғылыми ақпараттарды іздестіру әдістемесін, эксперимент нәтижелерін өңдеп, алынған нәтижелерді талдауды, ҒЗЖ түрлерінің жіктелуін, ҒЗЖ нәтижелерін енгізу сатыларын, эксперимент әдістемесі мен жоспарлауды, теориялық және эксперименттік зерттеулерді математикалық талдау әдістерін қолдануды білуі керек.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • ғылыми есеп берулерді құруды, теориялық және эксперименттік зерттеулердің математикалық талдау әдістерін қолдана білулері керек. берілген әдістемелер бойынша эксперименттерді жүргізе білуікерек, нәтижелерді талдап, ғылыми мақалалар мен шолулар әзірлей білуі керек.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • өзінің интеллектуалдық және жалпы мәдени деңгейін дамытып, жетілдіруге қабілетті болуы керек және тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау саласында ғылыми зерттеу жұмыстары мен эксперименттік жұмыстарды жүргізуде ғылымның заманауи жетістіктері мен алдыңғы қатарлы ақпараттық коммуникациялық технологиялар мен әдістерді қолдана білуге дайын болуы
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Ғылыми қызметін кәсіби тұрғыда атқарып, тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау, төтенше жағдайлардың алдын алу саласында әдістер мен бағдарламаларды әзірлеу мен жүзеге асыруға қатысу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • өзінің кәсіби қызметінің мәнін түсініп сол салада жобалық зерттеу жұмыстарын орындай алуы керек.
Негізгі әдебиет
  • Основная литература 1. Кожухар В.М. Основы научных исследований: Учебное пособие/ - М.: Издательско-торговая корпорация Дашков и К°, 2010. - 216 с. 2. Крампит А.Г. Методология научных исследований: учебное пособие / А.Г. Крампит, Н.Ю. Крампит. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2008. – 164 с. 3. Радоуцкий, В.Ю. Основы научных исследований: учебное пособие / В.Ю. Радоуцкий, В.Н. Шульженко, Е.А. Носатова. - Белгород: Изд-во БГТУ им. В.Г. Шухова, 2008. - 133 с. http://window.edu.ru/resource/454/77454/files/osnovy_nauchn_issled.pdf 4. Антонец, И.В. История и методология научного исследования: учебное пособие / И.В. Антонец, А.В. Циркин. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 90 с. http://window.edu.ru/resource/247/77247/files/ ulstu2012-73.pdf 5. Черный А.А. Основы изобретательства и научных исследований: Учебное пособие. - Пенза: Изд-во ПГУ, 2010. - 253 с. http://window.edu.ru/resource/646/72646/files/stup540.pdf Дополнительная литература 1. Папковская, П. Я. Методология научных исследований: курс лекций / П. Я. Папковская. – Минск: Информпресс, 2007. – 184 с. 2. Завьялова М. П. Методы научного исследования: учебное пособие. – Томск: Изд-во ТПУ, 2007. – 160 с. 3. Сабитов Р.А.С121 Основы научных исследований: Учеб. пособие / Челяб. гос. ун-т. Челябинск, 2002. 138 с. http://window.edu.ru/resource/772/73772/files/sabitov_nir.pdf 4. Кокшарова Т.Е. Основы научных исследований: Учебно-методическое пособие. - Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2007. - 111 с. http://window.edu.ru/resource/565/48565/files/mtd_mlk62.pdf