Эколого-аналитический контроль окружающей среды

Сипаттама: Қоршаған ортаны экологиялық-аналитикалық бақылау пәнінің мәні студенттерде кәсіби қызметтерін атқару барысында заманауи әдістер мен құралдарды қолдана отырып, қоршаған табиғи және өндірістік ортаның күйін бақылау үшін қажет білімдерін, дағдылары мен біліктіліктерін қалыптастыру.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Қоршаған табиғи ортаның және өндірістік аймақтың сапасын талдау әдістері бойынша студенттерді теориялық және тәжірибелік дайындау.
Міндет
 • Өмір тіршілігінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қоршаған ортаның сапасын бақылау бойынша білім, дағды және дағды жүйесін студенттерде қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Білімдер:-бақыланатын қоршаған ортаның объектілері мен компоненттерін, эко - аналитикалық бақылау әдіснамасын;-эко - аналитикалық бақылау әдістерін, олардың ерекшеліктерін; - қоршаған ортаның сапасын нормалауды; - сынамаларды іріктеу және сынама дайындау, консервациялау және сақтау, оларды химиялық талдау әдістерін. Дағды: - сынама алу және сынама дайындау және сынамаларды консервациялау; - табиғи ортаның ластануын бағалау үшін оңтайлы әдісті таңдау; - алынған дағдыларды кәсіби қызметте қолдану.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Өндірістік және қоршаған ортаға оның қауіпсіздігі мен зиянсыздығына қатысты экологиялық-аналитикалық бақылау жүргізуді, қолайсыз жағдайларды жою және алдын алу үшін шешімдер қабылдауды және тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыруды қамтамасыз етуді білу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Қоршаған ортаның сапасын бақылау бойынша нормативтік-техникалық және нормативтік-экологиялық және әдістемелік құжаттамаларды орындау
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Өзінің өндірістік және қоғамдық қызметін кәсіби жүзеге асыру және тіршілік қауіпсіздігі , қоршаған ортаны қорғау, төтенше жағдайлардың алдын алу саласындағы әдістер мен бағдарламаларды әзірлеуге және іске асыруға қатысу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Қоршаған ортаны бақылаудың алдыңғы қатарлы ғылыми әдістері саласындағы білімді жетілдіру бойынша оқытуға сезімталдықты дамыту және оларды экологиялық проблемаларды жедел шешу үшін қажетті деңгейде пайдалану.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Зертханалық журналды жүргізу
 • Сынамаларды іріктеу және сынама дайындау
 • Бөлу және шоғырландыру әдістері
 • Талдаудың химиялық әдістері
 • Талдаудың электрохимиялық әдістері
 • Полярографиялық әдістер
 • Вольтамперометрия
 • Атмосфералық ауаны талдау. Шаңөлщеуіштер
 • Атмосфералық ауаны талдау. Газталдағыштар
 • Атмосфералық ауаны талдау. Мониторинг. Бақылау бекеттері
 • Су объектілерін талдау. Микро және макро компоненттер
 • Су объектілерін талдау.Судың тұздылығы
 • Су объектілерін талдау. Физикалық қасиеттері мен көрсеткіштері
 • Топырақты талдау
Зертханалық сабақтардың тақырыптары
 • қарастырылмаған
Негізгі әдебиет
 • 1. Алемасова А.С., Луговой К.С. Экологическая аналитическая химия. Уч.пособие –Донецк, 2015. 2. Вершинин В.И., Власова И.В., Никифорова И.А. Аналитическая химия. М.: ИЦ «Академия». 2016. 3. Другов Ю.С.: Анализ загрязненной почвы и опасных отходов. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 4. Хаханина Т.И.: Аналитическая химия. - М.: Высшее образование, 2015 5. Ю.А. Золотова ; рец.: О.М. Петрухин, М.А. Большов: Проблемы аналитической химии. - М.: Наука, 2016