Геотехника

Сипаттама: Тау жыныстарының табиғи геологиялық процестері мен инженерлік-геологиялық жағдайлардың өзгергіштігі бойынша негізгі мәліметтерді зерттейді. Тау жыныстары; магмалық, шөгінді және метаморфтық тау жыныстары; жер асты сулары. Топырақ механикасының негізгі заңдылықтары, топырақтағы кернеуді анықтау әдістері, шекті кернеулі күй теориясы және оның қосымшалары, топырақтың деформациясы және олардың уақыт бойынша өзгеруі.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Пәннің негізгі мақсаты инженерлі геология төңірегіндегі инженерлі – құрылыс жұмыстарын теориялық және практикалық негізін білу, топырақ механикасының негізі, топырақтың ыдырау теориясы, іргетас құрылысы және жерасты құрылысы.
Міндет
  • Пәннің тапсырмасы практикалық сұрақтардың шешілуін геологиялық жағдайда талдау жасау болып табылады және ғимаратты құрылыс негізін таңдау және негізгі материалдар құрамы топырақ механикасын шешу және іргетас құрылысы.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Заманауи қоғамы дамуындағы техникалық ақпараттың мәні мен бардығы ұғымын көрсету, ақпаратты қайта өндеу, сақтау, алу негізгі құралдары, тәсілдері мен әдістерін игеру; коммуникативтік есептерді шешуде заманауи техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды пайдалану.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Тапсырылған тәсілдері бойынша нәтижелерді өндеу және талдау эксперименттерін жасай білу, қолданатын материалдары мен дайын заттарының технологиялық көрсеткіштері мен физикалық-механикалық сипаттамаларын анықтауда стандартты зерттеулері тәсілдерін пайдалану.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Заманауи өндірістегі жол саласының автомобиль жолдарын жобалау, салу және пайдаланудағы маңызды мамандықтар сипаттамасына қойылатын талаптары.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Құрылыс құрылғылары түйіндері мен элементтері есептерінің стандарттық тәсілдерін пайдалана білу, автоматтандырылған жоба құралдарын пайдаланып та стандарттарға,техникалық жағдайлары мен басқа мөлшерлемелік құжаттарға сәйкес жобалау және технологиялық құжаттарды өндеу және жобалау-құрылғылау жұмыстарын орындау.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Негізгі ғылыми-техникалық проблемалардың жай-күйі, кәсіптік оқытуды дамытудың перспективалары мен өзара байланысы, сондай-ақ кәсіби қызметтің аралас салалары туралы түсінікке ие болу. Кәсіби ортада және жалпы қоғамда, оның ішінде шет тілінде коммуникацияларды жүзеге асыру; қолданыстағы техникалық құжаттаманы талдау және дербес әзірлеу; құрылыс-монтаж кешені кәсіпорындарында және салалық ғылыми ұйымдарда кешенді инженерлік қызметтің нәтижелерін нақты баяндау және қорғау.
Негізгі әдебиет
  • 1. Ильичев В., Мангушев Р.,(ред.) Справочник геотехника. Основания и фундаменты и подземные сооружения. 2018 г., Изд., Ассоциация строительных вузов. 1034 с. 2. Абуханов А.З. Механика грунтов. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений., М., 2016.- 334 с. 3. Добров Э.М. Инженерная геология: Учебное пособие. –М.: Из. Центр «Академия», 2008. – 224 с. 4. Адиков М.Т., Исаханов Е.А. Методические указания по проведению инженерно – геологической практики. – Алматы: КазАТК, 2005. СНиП РК 5.01-01-2002.Основания и фундаменты 2.ГОСТ 25100-95.Грунты. Классификация.