Металлические конструкции одноэтажных промышленных зданий

Сипаттама: Оқытылатын курс бір қабатты өндірістік ғимараттардың металл конструкцияларының жұмысы, есебі және құрастырылуы туралы мәлімет береді. Көпірлі крандары бар өндірістік ғимараттардың қаңқасын құрастыру, көлденең раманың статикалық есебі, салмақ көтеретін элементтерді есептеу, көтергіш конструкциялардың жаңа конструктивтік шешімдері баяндалады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Болашақ құрылысшы бакалаврдың кәсіби білім мен қажетті тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру
Міндет
  • Пәннің мақсаттарына болып, болашақ мамандарға өндірістік болат құрылымдардың элементтерін есептеу дағдысын үйрету, әр түрлі жүктемелерге, болат құрылымдарды жобалау және олардың құрылымдық элементтерінің жұмысын түсіну болып табылады.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Арнайы және базалық білімдерін қоршаған әлемнің тұтас жүйесі негізінде математика, табиғи, гуманитарлық және техникалық ғылымды кешенді инженерлік қызметіне қолдану қабілеттілігі.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Өздігінен танымдық әдіс тәсілдерді қолдану, оқу және өзін-өзі бақылау,зияткердің келешегін түсіну, мәдениетінің, өнегелінің, физикалық және кәсіби өздігінен дамып жетілуі, өзінің жетістіктерімен кемшіліктерін сын көзімен бағалай білу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Техникалық білімін, құқықтық, әлеуметтік, экологиялық және кешенді инженерлік қызметтің мәдени қырын көрсету, денсаулық сақтау және қоршаған орта қауіпсіздігі мен өнеркәсіптегі еңбек туралы сұрақтарда білгірлігі.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Топтың мүшесі ретінде тиімді жеке жұмыс істей алу қабілеті, басшылықтың икемін жеке орындаушы топтармен көрсету, соның ішінде пәнаралық жобалар, жеке басының жауапкершілін көрсету.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Кәсіби ортада және жалпы қоғамда қарым-қатынас орнату,шет тілінде де; қолда бар құжаттарға анализ жасау және өз бетімен техникалық құжаттарды даярлау; құрылыс-жинақтау кешенінде және ғылыми салалық ұйымдарда кешендік инженерлік жұмыстардың нәтижелерін нақты жеткізе білу және қорғау.
Негізгі әдебиет
  • 1 Металлические конструкции: Общий курс: Учебник для вузов / Беленя Е.И. и др. Издательство 6-е, -М.: СИ., 1985 – 560 с. 2 Металлические конструкции: Общий курс: Учебник для вузов / Ведеников Г.С. и др... Издательство 7-е, -М.: СИ; 1998 – 760 с. 3 Металлические конструкции в 3Т., (Справочник проектировщика, под общей ред. В.В. Кузнецова. ЦНИИ проектстальконструкция им. Н.П. Мельникова) – М. Изд. АСВ, 1998 4 Мандриков А.П. Примеры расчета металлических конструкций. Учебное пособие для техникумов. – 2-е изд., - М; СИ, 1980. – 776 с. 5 Металлические конструкции. Справочник проектировщика. Под ред. Мельникова Н.П., 2-е изд. – М; СИ, 1980. – 776 с. 6 Кусябгалиев, С. Г. Металлические конструкции. Раздел I, II : практикум для сту-дентов строит. спец. всех форм обучения / С.Г.Кусябгалиев, В.В.Губарев, Б.С.Кенетбаев. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2003. - 45 c. 7 Кусябгалиев, С. Г. Проектирование стальных конструкций каркасов одноэтажных производственных зданий. Методические указания по выполнению курсового проекта для бакалавров специальности 05072900 «Строительство» всех форм обучения / С.Г.Кусябгалиев, В.И.Стрельцов, Д.Т. Нугуманов. - Усть-Каменогорск: ВКГТУ, 2008. - 60 c. 8 Кусябгалиев С.Г., Нугуманов Д.Т., Губарев В.В. Стальной каркас одноэтажного производственного здания. Методическое пособие к выполнению курсового проекта по дисциплине «Металлические конструкции» для студентов специальности 4301 «ПГС» всех форм обучения. Часть І. Усть-Каменогорск, 1999. – 45 с. 9 Кусябгалиев С.Г., Нугуманов Д.Т., Губарев В.В. Стальной каркас одноэтажного производственного здания. Методическое пособие к выполнению курсового проекта по дисциплине «Металлические конструкции» для студентов специальности 4301 «ПГС» всех форм обучения. Часть ІІ. Усть-Каменогорск, 2003. – 56 с. 10 Кусябгалиев С.Г., Литвинов Е.В., Сазонова И.Ю. Стальной каркас одноэтажного производственного здания. Методическое пособие к выполнению курсового проекта по дисциплине «Металлические конструкции» для студентов специальности 4301 «ПГС» всех форм обучения. Часть ІІІ (графическое оформление проекта). Усть-Каменогорск, 2000. – 47 с