Конечно-элементный анализ зданий с использованием Robot B SCAD Office

Сипаттама: Бір қабатты және көп қабатты ғимараттардың есептік сызбаларын таңдаудың практикалық тәсілі. Соңғы элементтер әдісінің жалпы сипаттамасы. Соңғы элементтердің түрлері. Ғимараттардың конструктивтік шешімдерін талдау және СЭӘ есептік сұлбасын қалыптастыру. Модельдеу тәсілдері. SCAD Office және Форумдағы көп қабатты ғимараттарды модельдеу. Structure CAD-ға Revit-тен есептік үлгілерді беру

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Соңғы элементтер әдісін пайдалану үшін құрылыс объектілерінің есептік схемаларын таңдау
Міндет
  • Табиғи құрылыс объектілерінен өзекті және тегіс соңғы элементтерді пайдалана отырып абстрактілі есептік схемаға дұрыс көшуді жүзеге асыру
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Конструкцияны соңғы элементтерге бөлу тәсілдері, шекаралық жағдайларды анықтау, есептеу үшін бағдарламалық өнімдерді пайдалану, бастапқы деректерді дайындау және есептеу нәтижелерін талдау
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Соңғы элементтер әдісімен конструктивтік жүйелердің статикалық есептеулерін орындау
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Есептеудің дұрыс нәтижелерін алу үшін ұтымды есептік схемалар мен түпкілікті элементтердің типтерін таңдау
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Жобалардың сәулеттік және конструктивтік бөлімдерін әзірлеушілердің ұсыныстары бойынша есептік схемаларға өзгерістер енгізу және оларды нақтылау
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Соңғы элементтер әдісін пайдалана отырып, есептеулерді іске асыру үшін жаңа бағдарламалық өнімдерді іздеуге қызығушылықты қалыптастыру
Негізгі әдебиет
  • Талапов В. Технология BIM. Суть и особенности внедрения информационного моделирования зданий, ДМК Пресс, - 410 стр.