Металлические конструкции

Сипаттама: Бұл курс сортамент туралы, илекті жәнеқұрамалы арқалықтардың жалпы сипаттамалары, түрлері, есептеу және жобалау туралы түсінік береді, сонымен қатар центрлі сығылуға жұмыс жасайтын бағандар мен сырықтар туралы. Метал құрылымдардың арқалықты торлардың жұмысы, есептеу және құрылымдау туралы түсінік береді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Материалдардың жұмысы туралы,құрылымдық элементтері және арқалық торлардың жүйесі туралы болашақ мамандарға, студенттерге түсінік береді
Міндет
  • Құрылыс болат құрылымдарды есептеу және құрылдау, экономикалық және техникалық шешімдер, болат құрылымдардың арқалық торлардың жобалау шешімдерін қорытындыларын әзірлеу және жобалау
Негізгі әдебиет
  • 1. Беленя Е.И. и др. «Металлические конструкции». Учебник для вузов. Издательство 6-е, М. СИ., 1985-560с 2. Ведеников Г.С. и др. «Металлические конструкции». Учебник для вузов. Издательство 7-е, М:М; 1998-760с 3. «Металлические конструкции» в 3Т. , Т.1. Общая часть (Справочник проектировщика, под общей ред. В.В. Кузнецова. ЦНИИ проектстальконструкция им. Н.П. Мельникова) – М. Изд. АСВ, 1998-576с 4. СНиП 2.03.06-85. «Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования» М. СИ. 1988-34с. 5. «Стальные конструкции. Нормы проектирования.»СНиП РК 5.04-23-2002 . Комитет по делам строительства Министерства индустрии и торговли РК. Астана. 2003-118с. 6. Кусябгалиев С.Г. «Металлические конструкции. Конспект лекций для сту-дентов строительных специальностей всех форм обучения». Усть-Каменогорск, 2002-96с. 7. Кусябгалиев С.Г., Губарев В.В., Кенетбаев Б.С. «Металлические конструкции. Практикум для студентов строительных специальностей всех форм обучения» Усть-Каменогорск, 2003-86с.