Современные дорожно-строительные материалы

Сипаттама: Студенттер заманауи жол құрылыс материалдары мен бұйымдарын оқиды. Әрбір материал туралы теориялық және практикалық мәліметтерді, оның сапалық сипаттамаларының ерекшелігін; асфальт бетондар компоненттерінің ерекшеліктері мен қасиеттерін; шикізат, отын-энергетикалық және басқа да материалдық ресурстарды барынша үнемдеу және ұтымды пайдалану кезінде жол-құрылыс материалдарын өндіру технологиясын біледі.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Оқу пәнінің мақсаты-жол-құрылыс материалдарының қазіргі түрлері, оларды алу тәсілдері, әртүрлі жол-құрылыс материалдарын қолдану қасиеттері мен салалары туралы білімді қалыптастыру, сондай-ақ осы білімді практикада қолдана білу.
Міндет
  • Оқу пәнінің міндеттері: • жол-құрылыс материалдарының жалпы қасиеттерін, жол-құрылыс материалдарының құрамы мен қасиеттерінің өзара байланысын және олардың қасиеттерінің көрсеткіштерін бағалау әдістерін; портландцементтің қасиеттерін анықтау әдістерін; Тұтқыр және сұйық битумдардың қасиеттерін анықтау әдістерін, асфальт-бетонның қасиеттерін, құрамын және оны дайындау әдістерін; жол-құрылыс материалдарын сынаудың стандартты әдістерін; пайдалану шарттарына сәйкес мақсатқа, технологиялыққа, бәсекеге қабілеттілікке және басқа қасиеттерге қойылатын талаптарды зерттеу;; жол-құрылыс материалдарының қасиеттері мен сынақтарына қойылатын стандарттар мен басқа да нормативтік әдебиеттер талаптарын, жол-құрылыс материалдарын әзірлеу тәсілдерін, битум эмульгаторы бар ; * жол-құрылыс материалдарының жалпы қасиеттерін анықтай білуді қалыптастыру: орташа және шынайы тығыздықты, материалдың суға, беріктікке қатынасымен байланысты қасиеттерді; портландцементтің қасиеттерін анықтау: үйінді және шынайы тығыздықты, қалыпты қалыңдықты, қатаю кезінде көлемнің өзгеруінің біркелкілігін; Тұтқыр және сұйық битумдардың қасиеттерін анықтау, стандартты әдістемелер бойынша жол-құрылыс материалдарын сынау; материалдарды пайдалану шарттарына сәйкес мақсаты, технологиялылығы, бәсекеге қабілеттілігі және басқа қасиеттері бойынша талаптар белгілеу;; нормативтік құжаттарға (МЕМСТ) сәйкес құрылыс материалдарының пайдалану қасиеттерін анықтау бойынша зертханалық эксперименттер жүргізу; орындалған жұмыстар бойынша есептер жасау; * асфальтбетон құрамын есептеу, асфальтбетон қоспасы мен асфальтбетон үлгілерін дайындау; жол-құрылыс материалдарын қолдануға арналған техникалық шарттарды әзірлеу; жол-құрылыс материалдарына қойылатын талаптар мен қасиеттерін регламенттейтін нормативтік құжаттаманы пайдалану, жол-құрылыс материалдарына қойылатын талаптар мен қасиеттерін регламенттейтін нормативтік құжаттаманы пайдалану, битум эмульгаторы бар битум құрамын анықтау дағдыларын қалыптастыру
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Жоғары білімді тұлғаның ой-өрісінің кеңдігі мен ойлау мәдениеті бар қалыптасуына ықпал ететін жаратылыстану-ғылыми пәндер саласындағы базалық білімдерді меңгеру.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Құрылыс материалдары мен конструкцияларын өндірудің барлық кезеңдерінде бастапқы шикізат пен өнімнің сапасын бақылау. Жаңа композициялық материалдарды алу және құрылыс материалдарының, бұйымдары мен конструкцияларының қолданыстағы технологияларын жетілдіру бойынша ғылым мен тәжірибенің жағдайын білу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Нақты өндіріс жағдайында материалдардың, бұйымдар мен конструкциялардың технологиясы мен қасиеттерін оңтайландыру бағыттарын таңдаудың жалпы принциптерін қалыптастыру
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Техникалық, қаржылық және психологиялық факторларды ескере отырып, Негізгі өндірістік қатынастар мен басқару принциптерін меңгеру
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Стандартты және заманауи зерттеу әдістерін қолдана білу, жабдықтар мен құралдарды қолдана білу, аналитикалық құралдарды білу.
Негізгі әдебиет
  • 1. Проваторова, Г. В. Дорожно-строительные материалы: курс лекций по дисциплинам «Материаловедение», «Технология конструкционных материалов», «Строительные материалы». В 2 ч. Ч. 1 / Г. В. Проваторова; Владим. гос. ун-т. – Владимир : Изд-во Владим. гос. ун-та, 2011. – 114 с. 2. Тюрин Н.А. Дорожно-строительные материалы и машины. – М.: Академия, 2009 г. 3. Бекбулотов Ш.Х. Дороги ведут в будущее. - Алматы : Қазақстан жолдары, 2003г. 4. Волков В.Г. Методы испытания строительных материалов. –М.: Стройиздат, 1974 г. 5. Грушко И.М. и др. Дорожно-строительные материалы. – М.: Транспорт, 1983 г. 6. Грушко И.М. Испытание дорожно-строительных материалов. – М.: Транспорт, 1986 г. 7. Ладыгин В.И. Прочность и долговечность асфальтобетона. – М.: Транспорт, 1972 г. Дополнительная литература 8. Баженов Ю.М. Бетонополимеры. – М.: Стройиздат, 1983. 9. Баженов Ю.М. Технология бетона. – М.: АСВ, 2002. 10. Батраков В.Г. Модифицированные бетоны. Теория и практика- М.: Высшая школа, 1998. – 768 с. 11. Волгушев А.Н. и др. Производство и применение серных бетонов. - М.: ЦНИИТЭИМС, 1991. 12. Патуроев В.В. и др. Полимербетоны и конструкции на их основе. – М.: Стройиздат, 1989. 13. Руководство по подбору состава тяжелого бетона. – М.: Стройиздат, 1989. – 148 с.: ил. 14. Сюньи Г.К. Дорожные пластобетоны. - М.: Транспорт, 1972. 15. Чеховский Ю.В. Понижение проницаемости бетона. – М.: Энергия, 1972. – 191 с 16. Научно-технический и производственный журнал «Строительные и дорожные машины» http://new.sdmpress.ru. 17. Строительные и дорожные машины: Научно-технический и производственный журнал. http://window.edu.ru/resource. 18. Журнал современных строительных технологий “Красная линия” https://beton.ru/library/2686/