Стандартизация и метрология

Сипаттама: Өлшеу арқылы объектілердің сандық және сапалық қасиеттері көріністерінің жалпы заңдылықтары туралы білімді қалыптастыру және құрылыс саласындағы мақсатты өндірістік, ғылыми, сынақ және өзге де қызметтер үшін объектілердің сандық қасиеттері туралы өлшеу кезінде алынған ақпаратты пайдалану, құрылыстағы қауіпсіздік пен сапаны қамтамасыз етуде стандарттау және сапаны бақылау негіздерін түсіну.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Стандарттаудың ғылым ретінде пайда болу тарихы. Мемлекеттік стандарттау жүесінің негізгі ережелері. Қазақстан Республикасында стандарттаудың құқықтық ережелері. КР «Техниқалық реттеу туралы» Заңы. Өнімді штрихтап кодтау саласындағы нормативтік құжаттар. Мемлекетаралық стандарттар. ИСО халықаралық стандарттары. Қолдану тәртібі. Жалпы техникалық және ұйымдастырушы - әдістемелік стандарттардың салааралық кешендері. Кұрылымы және арналуы. Стандарттаудың ғылыми - әдістемелік негіздері. Стандарттау әдістері. Кешенді стандарттау. Озық стандарттау.
Міндет
  • Мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің стандарттау бөлімініің негізгі мақсатттарын түсіну
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • стандарттау бойынша жұмыстарды жоспарлау мен жүргізу үшін компьютерлік технологияды, стандарттарды әзірлеу ережелерін практикада қолдана білу, стандарттарға өзгерістер еңгізуді және оларды жоюды, стандарттау бойынша ақпараттық базаны қолдана білуі керек;
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • стандарттау бойынша нормативтік құжаттармен жұмыс істеуді үйрену; қолданылып жүрген стандарттарды қайта қарау; стандарттау бойынша норматвтік құжаттаманы жүелі тексеруді жүзеге асыру;
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • стандартттаудың құқықтық және зандық саласында стандарттау бойынша қызметті ұйымдастыру саласында, нормативтік құжаттаманы әзірлеу және оны қолдану мәселелерінде құзыретті болуы керек.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • стандарттау бойынша нормативтік құжаттармен жұмыс істеу; қолданылып жүрген стандарттарды қайта қарау; стандарттау бойынша норматвтік құжаттаманы жүелі тексеруді жүзеге асыру; стандарттау саласындағы озық отандық және шет елдік тәжірібені зерделеу және жүйелендіру дағдыларын игеруі керек;
Негізгі әдебиет
  • 1 Бурдун Г.Д., Марков Б.Н. Основы метрологии: Учеб. пособие для ву- зов. – М.: Издательство стандартов, 1985. - 256 с. 2 Радкевич Я.М., Лактионов Б.И. Метрология, стандартизация и взаи- мозаменяемость. Книга 1. Метрология. – М.: Издательство Московского гос. горного унив-та, 1996. – 214 с. 3 Сергеев А.Г., Крохин В.В. Метрология. Учебное пособие. - М.: Ло- гос, 2001-203с. 4 Основы стандартизации, метрологии, сертификации и менеджмента ка- чества. Учебное пособие. – Алматы: Казахстанская ассоциация маркетинга, 2003. – 564 с. 5 Яблонский О.П., Иванова В.А. Основы стандартизации, метрологии, сертификации: Учебник/ Серия «Высшее образование». – Ростов-на-Дону, 2004 – 448 с. 6 Долинский Е.Ф. Обработка результатов измерений. – М.: Изд-во стандартов, 1973. – 354с. 7 Артемьев Б.Г., Голубев