Технология заполнителей бетона

Сипаттама: Пәнді оқу барысында студенттер бетонды толтырғыштардың барлық түрлері туралы біледі. Олардың жіктелуін, құрылысын және негізгі қасиеттерін зерттейді. Толтырғыштардың бетон қоспасы мен бетонның қасиеттеріне әсерін анықтайды. Толтырғыштардың сапасын анықтау әдістемесін зерттейді. Оларды дайындау технологиясын зерттейді. Теориялық материал Құрылыс материалдары зертханасында зертханалық жұмыстарды жүргізу арқылы бекітіледі.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Курстың мақсаты: әр түрлі бетондар үшін толтырғыштарды алу технологиясының негіздерін меңгеру және осы толтырғыштарға арналған тиімді қолдану аймағын таңдау.
Міндет
  • Курстың негізгі міндеттері: Бетон толтырғыштарының қасиеттерін зерттеу; толтырғыштардың бетон қоспасы мен бетон қасиеттеріне әсерін зерттеу; табиғи, жасанды және Өнеркәсіп қалдықтарынан толтырғыштарды қарау; бетонды толтырғыштардың түрлі түрлерін алу технологиясын қарастыру; бетон толтырғыштарын өндіру мен қолданудың экономикалық тиімділігін қарастыру 
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Жоғары білімді тұлғаның ой-өрісінің кеңдігі мен ойлау мәдениеті бар қалыптасуына ықпал ететін жаратылыстану-ғылыми пәндер саласындағы базалық білімдерді меңгеру.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Құрылыс өндірісі кәсіпорындарының технологиялық желілерін, оның ішінде қазіргі заманғы бағдарламалық өнімдерді пайдалана отырып есептеу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Құрылыс өндірісі кәсіпорындарының технологиялық желілерін жобалау, соның ішінде сәулеттік жобалау негіздерін және өнеркәсіптік құрылыс үшін конструкциялардың қазіргі заманғы түрлерін пайдалана отырып.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Техникалық, қаржылық және психологиялық факторларды ескере отырып, Негізгі өндірістік қатынастар мен басқару принциптерін меңгеру.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Құрылыс материалдарын сынай білу, Эксперименталды-зерттеу жұмыстарын жүргізу, олардың нәтижелерін бағалау.
Негізгі әдебиет
  • Основная литература 1. Ицкович С.М., Чумаков Л.Л., Баженов Ю.М. Технология заполнителей бетона: Учебник. -М.: В.ш., 2007 2. Ицкович СМ. Заполнители для бетона. - Минск: Высшая школа 2009 3. Элинзон М.П. Производство искусственных пористых заполнителей и керамики. -М.: Стройиздат, 2012 4. П.П. Дерябин, В.И. Задорожная. Заполнители бетона: Методические указания к лабораторным работам по курсу “Технология заполнителей бетона” для студентов специальности 270106 “Производство строительных материалов, изделий и конструкций”– Омск: Изд-во СибАДИ, 2006. – 51 с. 5. Книгина Г.И., Вершинина Э.Н. Лабораторные работы по технологии строительной керамики и легких пористых заполнителей. -М.: Высшая школа, 1977 6. Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий и цехов по производству керамзитового гравия и песка /ОНТП 11-86 Минстройматериалов СССР. - М., 1986. 7. Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий нерудных строительных материалов /ОНТП 18-85 Минстройматериалов СССР. - Л., 1987. 8. Нормы технологического проектирования предприятий промышленно¬сти нерудных строительных материалов. - Л., 1977. 9. Искусственные пористые заполнители и легкие бетоны на их основе: Справочное пособие / Под редакцией Ю. П. Горлова. – М., 1987. 10. Онацкий В. С. Производство керамзита. – М. , 1987. 11. Справочник по производству искусственных пористых заполнителей. / Под редакцией В. В. Исидорова. – М. , 1966. 12. Шторм В. В. Оборудование для производства легких заполнителей. – М., 1964. Дополнительная литература 13. ГОСТ 10832-91 Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия 14. ГОСТ 12865-67 Вермикулит вспученный 15. ГОСТ 22263-76 Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия 16. ГОСТ 23233-78 Заполнитель сотовый бумажный. Технические условия 17. ГОСТ 23735-79 Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия 18. ГОСТ 25137-82 Материалы нерудные строительные, щебень и песок плотные из отходов промышленности, заполнители для бетона пористые. Классификация 19. ГОСТ 25592-91 Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические условия 20. ГОСТ 26644-85 Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. Технические условия 21. ГОСТ 4.211-80 СПКП. Строительство. Материалы строительные нерудные и заполнители для бетона пористые. Номенклатура показателей 22. ГОСТ 5578-94 Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия 23. ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия 24. ГОСТ 8269-87 Щебень из природного камня, гравий и щебень из гравия для строительных работ. Методы испытаний 25. ГОСТ 8269.0-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний 26. ГОСТ 8269.1-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа 27. ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний 28. ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия 29. ГОСТ 9757-90 Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия 30. ГОСТ 9758-86 Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы испытаний 31. СТП 009-99 Технология получения и контроль качества щебня узких фракций кубовидной формы 32. ГОСТ 25818-91 Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия 33. Гост 22856-89 Щебень и песок декоративные из природного камня 34. ГОСТ 25226-96 Щебень и песок перлитовые для производства вспученного перлита