Заполнители бетона

Сипаттама: Пәнді оқу барысында студенттер бетонды толтырғыштардың барлық түрлері туралы біледі. Олардың жіктелуін, құрылысын және негізгі қасиеттерін зерттейді. Толтырғыштардың бетон қоспасы мен бетонның қасиеттеріне әсерін анықтайды. Толтырғыштардың сапасын анықтау әдістемесін зерттейді. Оларды дайындау технологиясын зерттейді. Теориялық материал Құрылыс материалдары зертханасында зертханалық жұмыстарды жүргізу арқылы бекітіледі.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Бетон толтырғыштарының заманауи түрлерінің қасиеттері мен өндіріс технологиясы туралы терең білім алу. Бұл білімді қолдану нақты қасиеттері бар бетонның нақты түріне арналған толтырғышты таңдауда көмектеседі.
Міндет
  • «Бетон толтырғыштар» пәнінің негізгі міндеті мамандарды құрылыс материалдарын және бұйымдарын жасау технологиясын және олардың қасиеттерін білу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Жоғары білімді тұлғаның ой-өрісінің кеңдігі мен ойлау мәдениеті бар қалыптасуына ықпал ететін жаратылыстану-ғылыми пәндер саласындағы базалық білімдерді меңгеру.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Құрылыс өндірісі кәсіпорындарының технологиялық желілерін, оның ішінде қазіргі заманғы бағдарламалық өнімдерді пайдалана отырып есептеу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Құрылыс өндірісі кәсіпорындарының технологиялық желілерін жобалау, соның ішінде сәулеттік жобалау негіздерін және өнеркәсіптік құрылыс үшін конструкциялардың қазіргі заманғы түрлерін пайдалана отырып.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Техникалық, қаржылық және психологиялық факторларды ескере отырып, Негізгі өндірістік қатынастар мен басқару принциптерін меңгеру.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Құрылыс материалдарын сынай білу, Эксперименталды-зерттеу жұмыстарын жүргізу, олардың нәтижелерін бағалау.
Негізгі әдебиет
  • 1. Ицкович СМ., Чумаков Л.Л., Баженов Ю.М. Технология заполнителей бетона: Учебник. -М.: В.ш., 1981 2. Роговой М.И. Технология искусственных пористых заполнителей и керамики Изд-во: "Эколит" 2011 Организация и планирование в производстве строительных материалов 1. Архипова Н.А., Кульба В.В. Управление в производственных ситуациях. - М.: 2004 2. Баканов М. И. Шеремет А. Д. Теория экономического анализа: Учебник .- М.: Финансы и статистика , 2006. 3. Бигель Дж. Управление производством: количественный подход- М.: Мир, 2013г. 4. Веснин В. Г. Основы менеджмента. Учебник - М.: Институт международного права и экономики. Издательство “Триада Лтд”,2006г. 5. Виханский О. С., Иаумов А. И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс: 2-е изд. Учебник , - М.: “Фирма Гардарика ”, 2006.