Технология бетона 2

Сипаттама: Темір бетонды бұйымдар мен құрылымдарды дайындау технологиясын; ЖБИ дайындау номеклатурасын және тәсілдерін, бастапқы шикізат материалдары мен дайын өнімді тасымалдау және сақтау тәсілдерін; өндірісті ұйымдастыруды, өндіріс объектілерінің орналасуын, цехтар мен қоймалардың жұмысын зерттейді. Бетон қоспасының, дайын бұйымдар мен конструкциялардың сапасын бақылауды қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды орындауға, жабдықтарды дұрыс таңдау жасауға үйретеді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Ғылыми-теориялық ұстанымдары бетонды тану тұрғысынан студенттерге бетон өнімдерін өндіру технологиясын үйрету.
Міндет
 • Өндірістік процестің есептеулерді орындау үшін қажетті теориялық және тәжірибелік білім мен дағдыларды қалыптастыру үшін іргелі біріктіру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Негізгі физикалық - механикалық, химиялық, құрылыс материалдарын, технологиялық және эксплуатациялық қасиеттерге бұйымдар мен құрылымдар, және де олар үшін нормативтік талаптарды негіздеу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Есептеу және заманауи бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану, сәулеттік жобалау және өнеркәсіптік ғимараттар үшін құрылымдардың қазіргі заманғы түрлерін негіздерін қоса алғанда, құрылыс өндірісі желілері компанияларының, жобалау әдістерін. Бетон және темір бетон бұйымдарын соңғы өндірістік әдістерін, керамикалық, безендіру, оқшаулау материалдары мен бұйымдарының пайдаланылуын. Технологиялық жабдықтарды өндіріп технологиялық операциялар жүзеге асыру.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Құрылыс материалдары мен өнімдерін өндіру барлық кезеңдерінде шикізат пен өнім сапасын бақылау. Ғылыми-зерттеу жұмыстарын, олардың нәтижелерін аналитикалық бағалау құралдарын иелену - материалдар мен эксперименттік ағымдағы тестілеу кезінде стандартты және заманауи зерттеу әдістерін, құралдары мен жабдықтарды пайдалану.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Сөйлеу этикетін ережелерін пайдалану үшін, жай-күйі туралы диалог, шетел тілі және халықаралық қарым-қатынас тілі әңгімелесу, мәтінді аудару, аңғартпалар жасауға, тезистер құру білуге қажет.Техникалық, қаржылық және психологиялық факторларды ескере отырып, өндірістік және басқаудың негізгі қарым-қатынас принципіне ие болуы қажет.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Оңтайландыру технология бағыттары мен материалдар, бұйымдар мен құрылымдарды қасиеттерін таңдау жалпы принциптері дайындау, нақты өндіріс тұрғысынан құрылған және өндірілген, материалдық құрамы процесі параметрлерін түзету бойынша іс-шаралар жүргізуге, сондай-ақ өнім сапасын қамтамасыз ету немесе жақсарту болып табылады.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Технологиялық процесті ұйымдастыру негіздері Жалпы мәліметтер Агрегаттық-ағындық тәсілді ұйымдастыру негіздері Конвейерлік тәсілді ұйымдастыру негіздері Стендтік технологияны ұйымдастыру негіздері
 • Темір-бетон бұйымдарының номенклатурасы Жалпы мәліметтер Темірбетон конструкцияларының жіктелуі Азаматтық ғимараттардың бұйымдары мен конструкциялары Өнеркәсіптік ғимараттардың конструкциялары
 • Бетон қоспаларын дайындау Жалпы мәліметтер Цемент пен толтырғыштарды жинау Бетон қоспасының компоненттерін мөлшерлеу Бетон қоспасын араластыру Бетон араластырғыш цехтар Бетон қоспасын дайындау процестерін автоматтандыру Силикат бетон қоспаларын дайындау Ұялы бетон қоспаларын дайындау
 • Темір-бетон бұйымдары мен конструкцияларын арматуралау және арматурасы. Арматуралық болаттардың жіктелуі Армадфты болатты және салынатын бөлшектерді дайындау Арматуралық торларды, жазық және кеңістіктік каркастарды, салынатын бөлшектерді жасау Арматуралық элементтердің сапасын бақылау Дәнекерлеу жабдықтары және қосалқы материалдар Темір-бетон бұйымдарын арматуралау технологиясы Арматуралық бұйымдар өндірісін жобалау Арматураны тарту әдістері Анкерлік құрылғылар мен қысқыштар Арматураны механикалық тарту Арматураның электротермиялық кернеуі Арматураны керудің электротермомеханикалық тәсілі Бетонға қысу күшін беру тәсілдері Стендтерде арматураны тарту ерекшеліктері Арматураның керілу Күшін бақылау
 • Бетон және темір-бетон бұйымдарын қалыптау. Жалпы мәліметтер Формалардың түрлері Қалып конструкциялары Формаларды дайындау Бұйымдарды қалыптау әдістерінің жіктелуі Бетон қоспаларын қалыптаудың және тығыздаудың физика-механикалық негіздері Бетон қоспасын төсеу және тарату Діріл қалыптастыру және оның түрлері Дірілді басу және дірілді штамптау Жылжымалы діріл штамптау Вибропрокат Виброгидропрессиялау Экструзия Роликті басу Центрифугалау Вакуумдау және діріл вакуумдау Бетон қоспасын торкреттеу
 • Бетонды жылумен өңдеу. Жалпы мәліметтер Бетонды буландыру режимдері Булау камераларының конструкциялары Байланыс жылыту Бетонды автоклавпен өңдеу Бетонды электротермоөңдеу Темірбетон бұйымдарының жылу өңдеу процестерін автоматтандыру Құрама темірбетон өндірісіндегі жылу энергиясының шығынын азайту жолдары
 • Темір-бетон бұйымдарын өндіру Құрама темірбетон кәсіпорындарының өндірісі мен өнімдерінің сипаттамасы Технологиялық желілерді таңдау Өндірістің агрегаттық тәсілі Конвейерлік өндіріс әдісі Өндірістің стендтік тәсілі Кассеталық өндіріс тәсілі
 • Көлемді блоктар өндірісі Көлемді блоктарды қалыптау тәсілдері Көлемді блоктарды арнайы қондырғыларда қалыптау
 • Темір-бетон құбырлар өндірісі Центрифугаланған құбырлар өндірісі Виброгидропрессиялау әдісімен құбырларды дайындау Радиалды престеу тәсілімен қысымсыз құбырлар мен сақиналар өндіру Әуе желілері тіректерінің өндірісі
 • Ұялы бетоннан жасалған бұйымдар өндірісі Шикізат материалдарын дайындау Қалыптау массасын дайындау Арматураны дайындау Бұйымдарды қалыптау Автоклавты өңдеу әрлеу және қоймалау Ұяшықты бетоннан бұйымдар шығаратын кәсіпорындар
 • Силикатты бетондардан бұйымдар өндіру Өндірістің технологиялық схемалары Силикат бетон қоспаларын дайындау және бұйымдарды қалыптау Бұйымдарды автоклавпен өңдеу Тығыз силикатты бетоннан бұйымдар өндіретін кәсіпорындар
 • Полимербетондар мен бетонополимерлерден бұйымдар өндіру Полимербетоннан жасалған бұйымдар технологиясы Бетон полимерлерінен бұйымдар өндіру
 • Бұйымдардың зауыттық дайындығын арттыру Сәндік қасбеттер Технологиялық процесті ұйымдастыру Зауытта бұйымдарды жинақтау Көлемді блоктарды жинақтау және өңдеу Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы
 • Темір-бетон бұйымдары өндірісінің сапасын бақылау Өндірістік бақылауды ұйымдастыру және түрлері Бетонның беріктігін бақылау Қабылдау бақылауы
Негізгі әдебиет
 • 1. Батяновский Э.И. Технология бетонных и железобетонных изделийУчебное пособие. — Минск: Высшая школа, 2019. — 319 с. 2. Беднягин С. В., Герасимова Е. С. Технология производства железобетонных изделий и конструкций : учеб.-метод. пособие. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2017. — 96 с. 3. Зоткин А.Г. Бетон и бетонные конструкции. Ростов на дону: Феникс,2012-335с. 4. Баженов Ю.М., Комар А.Г. Технология бетонных и железобетонных изделий: Учебник для вузов - М.: Высшая школа, 2002 - 500 с. 5. Микульский В.Г. и др. Строительные материалы (материаловедение и технология): Учеб. пос.-М.: ИАСВ, 2004.
Қосымша әдебиеттер
 • 6. Справочник по производству сборных железобетонных изделий под ред. К.В.Михайлова, А.А.Фоломеева. - М.: Стройиздат, 1982. - 440 с. 7. Сизов В.Н., Киров С.А., Попов Л.Н. Технология бетонных и железобетонных изделий. - М.: Стройиздат, 1972. - 518 с. 8 Технология изделий из силикатных бетонов под ред. А.В.Саталкина. — М.: Стройиздат, 1972. -344 с. 9. Соловьев В.И. Бетоны с гидрофобизирующими добавками. - Алма-Ата Наука, 1990.-112 с. 10 Венюа М. Цементы и бетоны в строительстве. Перевод с франц. Под ред. Б.А.Крылова. - М.: 1980. - 445 с. 11. Шинтемиров К.С. Защита арматуры железобетонных конструкций от коррозии. - Алматы, КазГАСА, 1996. - 181 с. 12 .Гусев Б.В., Демидов А.Д., Крюков Б.И. и др. Ударно- вибрационная технология уплотнения бетонных смесей. -М.: Стройиздат, 1982. -149 с. 13. Дмитрович А.Д. Тепло- и массоперенос при твердении бетона в паровой среде. - М.: Стройиздат, 1967. — 243 с. 14. Добролюбов Г., Ратинов В.Б., Розенберг Т.И. Прогнозирование долговечности бетона с добавками. - М.: Стройиздат, 1983. - 212 с. 15 Миронов С.А. Теория и методы зимнего бетонирования. - М.: Стройиздат, 1975. - 700 с. 16 Миронов С.А., Малинина Л.А. Ускорение твердения бетона. Пропаривание бетона в заводских условиях. - М.: Стройиздат, 1961. -347 с. 17 Миронов С.А., Малинский Е.Н. Основы технологии бетона в условиях сухого жаркого климата. - М.: Стройиздат, 1989. - 538 с. 18 Николаев С.В. Сборный железобетон. Выбор технологических решений. - М.: Стройиздат, 1978. - 234 с. 19 Лещинский М.Ю. Испытание бетона. - М.: Стройиздат, 1980. - 360 с. 20 Малинина Л.А. Тепловлажностная обработка тяжелого бетона. - М.: Стройиздат, 1977. - 117 с. 21 Носенко Н.Я. Механизация и автоматизация изготовления арматуры для железобетонных конструкций. - М.: Стройиздат, 1970. - 345 с. 22 Попов А.Н. Бетонные и железобетонные трубы. - М.: Стройиздат, 1973. - 265 с. 23 СНиП 5.01.23 Типовые нормы расхода цемента при изготовлении бетонов сборных и монолитных ЖБК. 24 ГОСТ 22690.0 Бетон тяжелый. Общие требования к методам. 25 ГОСТ 12730.0 Испытание бетонов. Общие требования к методам. 26 ГОСТ 12730.1 Испытание бетонов. Плотность. 27 ГОСТ 12730.1 Испытание бетонов. Влажность. 28 ГОСТ 12730.1 Испытание бетонов. Водопоглощение. 29 ГОСТ 12730.1 Испытание бетонов. Пористость.