Подъемно-транспортные машины

Сипаттама: Көтергіш-көлік машиналарының конструкциялары, олардың әрекет ету принциптері, қолдану саласы қарастырылды. Көтергіш-көлік механизмдерін таңдау, есептеу және құрастыру негіздері келтірілген. Жүктерді көтеру мен тасымалдаудың өндірістік процестерін кешенді механикаландыру және автоматтандыру мәселелеріне көңіл бөлінген

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Осы мамандықтардың бакалавры келесі кәсіби қызмет түрлерін орындауды қамтамасыз етуі тиіс: - көтеру-тасымалдау машиналарын жасауға, жөндеуге конструкторлық, технологиялық құжаттаманы әзірлеу; -өндірістік процестерді жүзеге асыру үшін көтеру-тасымалдау машиналарын таңдау және тиімді пайдалану; - көтеру-тасымалдау машиналарына сынақ жүргізу.
Міндет
  • Түлектерді ҚР қазіргі нарығында инновациялық және бизнес-қызметке дайындау.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Білу және түсіну жұмысқа немесе өзінің жұмыс түріне кәсіби көзқарасты көрсетеді және дәлелдерді ұсыну және қорғау, сондай-ақ өз оқу саласындағы міндеттерді шешу білімдерінде көрінетін құзыреттерге ие.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Студенттердің қазіргі заманғы машиналардың негізгі түрлерін пайдалану ерекшеліктері мен конструкциясы бойынша білім кешенін қалыптастыру, сонымен қатар нақты өндіріс жағдайында нақты технологиялық процестерді қамтамасыз ету үшін техниканы тиімді таңдау іскерлігін қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Қажетті мәліметтерді, білімді және ақпаратты түсіндіру. Есептеу және ұтымды параметрлерді таңдау негіздемелері, кешенді мәселелерді шешу. Алынған ақпарат негізінде тұжырым жасау және қорытынды жасау.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Коммуникация Ақпаратты, идеяларды, проблемалар мен шешімдерді, қорытындыларды және оларды тұжырымдау үшін пайдаланылған білімді анық жеткізе алады.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Оқыту дағдылары Алған білімдері мен түсініктері негізінде одан әрі жоғары дербестік дәрежесі бар оқытуды жүзеге асыру үшін қажетті дағдылар әзірленді.
Негізгі әдебиет
  • 1 Александров М.П. Грузоподъёмные машины: Учебник для вузов. – М. : МГТУ им. Н.Э. Баумана. – Высшая школа, 2010. – 552 с. 2 Богачев В.Н Технологические грузоподъёмные машины: - М. : МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2006. – 103 с. 3 Наварский Ю.В., Жигульский В.П. Проектирование механизмов мостовых кранов: учеб. Пособие. - Екаринбург. : изд-во УГТУ-УПИ, 2009. – 141 с. 4 Требования промышленной безопасности устройству и эксплуатации грузоподъёмных кранов. [Текст]: утв. приказом Министра по чрезвычайным ситуациям от 21 октября 2009 года № 245 5 РТМ 24.093.04-80 Основные требования к проектированию ленточных конвейеров общего назначения. – Введ. 01.07.2010
Қосымша әдебиеттер