Системы качества

Сипаттама: Бұл курста сапа жүйесінің мақсаты, мақсаты және міндеттері; сапа менеджменті нысандарының эволюциясы; 9000 сериялы ИСО халықаралық стандарттары бойынша сапа жүйесінің моделі; кәсіпорында сапа жүйесін әзірлеу және енгізу технологиясы; Сапа жүйесінің сертификациясы және аудиті; кәсіпорынды басқарудың интеграцияланған жүйесіндегі сапа жүйесінің орны және рөлі; сапаны қамтамасыз ету оқытылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Бұл курста сапа жүйесінің мақсаты, мақсаты және міндеттері; сапа менеджменті нысандарының эволюциясы; 9000 сериялы ИСО халықаралық стандарттары бойынша сапа жүйесінің моделі; кәсіпорында сапа жүйесін әзірлеу және енгізу технологиясы; Сапа жүйесінің сертификациясы және аудиті оқытылады.
Міндет
 • қажетті құзыреті алу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • 9000 сериялы ИСО стандарттарымен жұмыс істеу дағдысын меңгеру
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • СМЖ бойынша нормативтік құжаттамамен жұмыс туралы; қолданыстағы стандарттарды қайта қарау; СМЖ бойынша нормативтік құжаттамаларды жүйелі тексеруді жүзеге асыру; сапа менеджменті жүйесі саласындағы отандық және шетелдік озық тәжірибені зерделеу және жүйелеу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • сапа жүйесін стандарттау және сертификаттау бойынша жұмыстарды жоспарлау және жүргізу үшін компьютерлік технологияларды қолдану.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • сапа жүйесін стандарттау және сертификаттау бойынша жұмыстарды жоспарлау және жүргізу үшін компьютерлік технологияларды қолдана білу
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Терминдер мен анықтамалар.
 • 9000 сериялы ИСО стандарттарының даму тарихы.
 • Сапаны басқару функциялары
 • Сапа менеджменті жүйесіндегі процестер
 • Сапа менеджменті жүйесін әзірлеу
 • СМЖ жұмысқа қабілеттілігін тексеру
Негізгі әдебиет
 • 1. СТ РК ISO 9000-2017 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь (ISO 9000:2015 Quality management systems — Fundamentals and vocabulary). 2. СТ РК ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015 Quality management systems — Requirements). 3. СТ РК ИСО/ТО 10013-2008 Руководящие указания по документированию системы менеджмента качества (ISO/TR 10013:2001 Guidelines for quality management system documentation). 4. ГОСТ ISO 19011-2013 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента (ISO 19011:2018 Guidelines for auditing management systems).
Қосымша әдебиеттер
 • 5. Подтверждение соответствия и аккредитация : учебное пособие / сост. И.Ю. Матушкина, А.В. Матушкин.— Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2017.— 107, [1] с. 6. Стандартизация и управление качеством продукции: Учебник для вузов/ Под ред. В.А. Швандара. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 487 с. 7. Спицнадель В.Н. Системы качества. Учебное пособие. СП. ИД «Бизнесс-Пресса». 2000. 336 с 8. Подлипаев Л.Д. Технология внедрения и постоянного улучшения СМК на предприятии. М. ГелиосАРВ.2004. 408с. 9. Мазур Н.Н. , Шапиро В.А. Управление качеством. Учебник. "Омега-Л", 2005. 400с. 10. Басовский Л.Е., Протасьев В.Б. Управление качеством. Учебник. М.: Инфра.М. 2005. 212с. 11. Журнал «Методы менеджмента качества». 12. Журнал «Стандарты и качество». 13. Журнал «Методы оценки соответствия»