Международная стандартизация и сертификация

Сипаттама: Халықаралық стандарттауы мен сертификаттаудың жалпы қағидалары мен негізгі ережелерін игереді. Халықаралық стандарттау және сертификаттауға қатысты негізгі ұғымдарды, терминдері мен анықтамаларды игеру. Халықаралық стандарттау мен сертификаттаудың ролі , өндірісті және қызметті, өнім сапасын қамтамасыз ету бойынша халықаралық ережелерін игеру. Студент халықаралық стандарттау және сертификаттау саласында теориялық және практикалық жұмыс дағдыларын меңгереді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Халықаралық стандарттау және сертификаттау саласында теориялық және практикалық дағдыларды беру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Халықаралық стандарттау және сертификаттау саласында базалық білімді меңгеру.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Кәсіби қызметте халықаралық стандарттау және сертификаттау саласында базалық білімді қолдану.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • кәсіби міндеттерге қатысты шешімдер қабылдау дағдыларын меңгерген.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • іскерлік этика нормаларын сақтайды, этикалық және құқықтық мінез-құлық нормаларын біледі, қоғамдық пікірге негізделген әлеуметтік-этикалық құндылықтарды біледі.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • күнделікті кәсіби қызметке қажетті жаңа білім алу және магистратурада білімін жалғастыру дағдыларын меңгерген.